https://www.brookhill.org/ 2023-10-05T19:57+00:00 https://www.brookhill.org/news/ 2023-10-12T18:39+00:00 https://www.brookhill.org/after-school-care-provider/ 2018-09-03T18:58+00:00 https://www.brookhill.org/admissions-3/ 2020-06-26T14:32+00:00 https://www.brookhill.org/admissions/ 2023-10-03T20:33+00:00 https://www.brookhill.org/about/ 2021-08-04T16:07+00:00 https://www.brookhill.org/our-school/ 2016-06-22T16:12+00:00 https://www.brookhill.org/our-community/ 2015-04-09T15:38+00:00 https://www.brookhill.org/give/ 2022-06-27T18:32+00:00 https://www.brookhill.org/contact/ 2015-09-28T04:42+00:00 https://www.brookhill.org/admissions/why-brook-hill/ 2020-06-26T15:23+00:00 https://www.brookhill.org/apply/ 2022-10-11T15:53+00:00 https://www.brookhill.org/admissions/schedule-a-visit/ 2023-01-19T22:44+00:00 https://www.brookhill.org/admissions/request-information/ 2022-10-11T15:59+00:00 https://www.brookhill.org/learn-more/ 2022-10-11T16:07+00:00 https://www.brookhill.org/learn-more-boarding/ 2017-09-01T17:58+00:00 https://www.brookhill.org/humanities/ 2019-06-28T21:00+00:00 https://www.brookhill.org/refer/ 2021-08-30T15:43+00:00 https://www.brookhill.org/socratic/ 2019-08-09T20:54+00:00 https://www.brookhill.org/admissions/tuition-aid/ 2023-01-20T22:04+00:00 https://www.brookhill.org/admissions/faqs/ 2022-07-15T19:55+00:00 https://www.brookhill.org/admissions/meet-the-office/ 2020-06-26T15:22+00:00 https://www.brookhill.org/boarding/ 2023-01-11T15:25+00:00 https://www.brookhill.org/boarding/boarding-facilities/ 2023-01-11T15:30+00:00 https://www.brookhill.org/boarding/living-at-brook-hill/ 2023-01-11T15:29+00:00 https://www.brookhill.org/boarding/boarding-calendars/ 2015-04-23T16:01+00:00 https://www.brookhill.org/boarding/our-boarding-parents/ 2023-01-11T15:40+00:00 https://www.brookhill.org/boarding/boarding-faqs/ 2023-01-11T15:48+00:00 https://www.brookhill.org/boarding/boarding-facilities/new-girls-boarding-house/ 2021-06-28T16:13+00:00 https://www.brookhill.org/about/mission-vision-values/ 2021-01-15T22:14+00:00 https://www.brookhill.org/about/message-from-the-head-of-school-2/ 2023-08-02T16:47+00:00 https://www.brookhill.org/about/our-people/board-of-trustees/ 2023-07-25T13:43+00:00 https://www.brookhill.org/about/our-people/staff-directory/ 2023-09-14T15:07+00:00 https://www.brookhill.org/about/our-people/employment/ 2017-11-09T21:50+00:00 https://www.brookhill.org/about/our-people/ 2015-12-01T16:28+00:00 https://www.brookhill.org/about/our-campus/ 2022-02-02T23:09+00:00 https://www.brookhill.org/about/media-gallery/ 2023-02-23T17:20+00:00 https://www.brookhill.org/about/school-profile/ 2023-09-18T16:14+00:00 https://www.brookhill.org/academics/ 2020-11-05T20:30+00:00 https://www.brookhill.org/academics/lower-school/ 2023-06-02T14:59+00:00 https://www.brookhill.org/academics/lower-school/lower-school-library-2/ 2019-12-06T17:54+00:00 https://www.brookhill.org/academics/lower-school/lower-school-library-3/ 2016-05-04T21:52+00:00 https://www.brookhill.org/academics/lower-school/cadet-club/ 2023-08-18T20:14+00:00 https://www.brookhill.org/academics/middle-school/ 2023-09-18T19:20+00:00 https://www.brookhill.org/academics/middle-school/academic-center-for-excellence/ 2016-07-26T19:45+00:00 https://www.brookhill.org/academics/middle-school/bell-library/ 2016-07-07T18:27+00:00 https://www.brookhill.org/not-found/ 2015-07-15T19:15+00:00 https://www.brookhill.org/academics/technology/ 2020-06-05T19:39+00:00 https://www.brookhill.org/academics/biblical-worldview/ 2020-05-06T20:40+00:00 https://www.brookhill.org/academics/college-guidance/ 2022-06-23T16:37+00:00 https://www.brookhill.org/academics/college-guidance/resources/ 2022-06-23T16:38+00:00 https://www.brookhill.org/academics/college-guidance/information-for-college-admissions-officers/ 2023-02-07T21:37+00:00 https://www.brookhill.org/academics/college-guidance/information-for-college-admissions-officers/location/ 2015-12-01T16:45+00:00 https://www.brookhill.org/athletics/ 2023-02-08T20:01+00:00 https://www.brookhill.org/athletics/athletic-director/ 2019-12-11T18:55+00:00 https://www.brookhill.org/athletics/parent-education/ 2022-07-14T15:45+00:00 https://www.brookhill.org/athletics/college-recruiting/ 2020-06-05T19:32+00:00 https://www.brookhill.org/football/ 2022-08-25T14:03+00:00 https://www.brookhill.org/volleyball/ 2022-08-04T19:48+00:00 https://www.brookhill.org/soccer-boys/ 2023-01-05T20:50+00:00 https://www.brookhill.org/soccer-girls/ 2023-01-05T20:51+00:00 https://www.brookhill.org/basketball-boys/ 2023-01-06T17:03+00:00 https://www.brookhill.org/landing-page-test/ 2016-01-12T20:01+00:00 https://www.brookhill.org/real-admissions/ 2022-07-18T16:24+00:00 https://www.brookhill.org/real-academics/ 2015-09-08T14:44+00:00 https://www.brookhill.org/basketball-girls/ 2023-01-03T20:16+00:00 https://www.brookhill.org/tennis/ 2023-03-29T19:12+00:00 https://www.brookhill.org/baseball/ 2023-10-03T17:28+00:00 https://www.brookhill.org/softball/ 2023-01-03T20:45+00:00 https://www.brookhill.org/track/ 2023-01-03T20:44+00:00 https://www.brookhill.org/golf/ 2023-01-05T20:58+00:00 https://www.brookhill.org/cheer/ 2023-01-03T20:14+00:00 https://www.brookhill.org/dance/ 2021-10-04T02:05+00:00 https://www.brookhill.org/arts/ 2022-10-24T18:22+00:00 https://www.brookhill.org/arts/cadet-singers/ 2019-12-13T21:23+00:00 https://www.brookhill.org/arts/choir/ 2018-02-27T14:56+00:00 https://www.brookhill.org/arts/drama/ 2016-06-24T16:18+00:00 https://www.brookhill.org/arts/drum-line/ 2019-12-06T16:25+00:00 https://www.brookhill.org/arts/string-orchestra/ 2016-06-24T16:21+00:00 https://www.brookhill.org/arts/visual-arts/ 2019-12-13T21:19+00:00 https://www.brookhill.org/our-school/campus-life/ 2020-05-06T20:13+00:00 https://www.brookhill.org/our-community/alumni/ 2020-02-18T21:50+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-update/ 2016-09-28T21:06+00:00 https://www.brookhill.org/our-community/current-families/ 2023-09-12T19:43+00:00 https://www.brookhill.org/our-community/current-families/lunch-menu/ 2023-10-12T20:13+00:00 https://www.brookhill.org/year-end-giving/ 2022-12-15T15:22+00:00 https://www.brookhill.org/merry-christmas-admissions/ 2017-12-15T17:08+00:00 https://www.brookhill.org/merry-christmas/ 2016-12-16T16:26+00:00 https://www.brookhill.org/year-end-giving-2/ 2022-12-15T15:24+00:00 https://www.brookhill.org/graduation/ 2019-05-19T14:13+00:00 https://www.brookhill.org/give/development-office/ 2015-10-06T21:00+00:00 https://www.brookhill.org/give/brook-hill-fund/ 2021-08-26T21:34+00:00 https://www.brookhill.org/give/fundraising-events/ 2016-06-24T16:36+00:00 https://www.brookhill.org/give/faqs/ 2020-12-03T15:33+00:00 https://www.brookhill.org/cheer/middle-school-cheerleading/ 2016-11-02T20:20+00:00 https://www.brookhill.org/giving-ta-test/ 2015-09-15T16:48+00:00 https://www.brookhill.org/academics/upper-school/ 2023-09-18T16:25+00:00 https://www.brookhill.org/afm/ 2019-07-05T14:21+00:00 https://www.brookhill.org/shop/ 2016-04-01T15:06+00:00 https://www.brookhill.org/cart/ 2016-04-01T15:06+00:00 https://www.brookhill.org/checkout/ 2016-04-01T15:06+00:00 https://www.brookhill.org/my-account/ 2016-04-01T15:06+00:00 https://www.brookhill.org/admissions/tuition-aid/tuition-fees-16-17-2/ 2016-08-11T18:13+00:00 https://www.brookhill.org/regester-zapolskyy-emergency-scholarship-fund/ 2020-12-03T15:29+00:00 https://www.brookhill.org/who-we-are/ 2016-06-24T20:30+00:00 https://www.brookhill.org/webform-test/ 2016-07-30T13:07+00:00 https://www.brookhill.org/football-schedule/ 2021-08-26T18:38+00:00 https://www.brookhill.org/basketballschedule/ 2021-10-04T16:26+00:00 https://www.brookhill.org/basketballschedule-2/ 2021-10-04T18:22+00:00 https://www.brookhill.org/ladyguardbasketballschedule/ 2021-11-29T14:56+00:00 https://www.brookhill.org/ladyguardmsbasketballschedule/ 2021-11-29T15:07+00:00 https://www.brookhill.org/lady-guard-volleyball-2017-schedule/ 2022-08-04T19:59+00:00 https://www.brookhill.org/choose-brook-hill-middle-school/ 2017-04-08T02:14+00:00 https://www.brookhill.org/tyler-ford-brook-hill-american-warriors-bowl/ 2016-07-07T18:42+00:00 https://www.brookhill.org/cross-country/ 2022-07-13T18:33+00:00 https://www.brookhill.org/academics/technology/office-365/ 2019-12-06T21:03+00:00 https://www.brookhill.org/2016-lady-guard-basketball-schedule/ 2019-01-08T15:05+00:00 https://www.brookhill.org/2016-lady-guard-soccer-schedule/ 2019-01-07T16:53+00:00 https://www.brookhill.org/2017-guard-soccer-schedule/ 2017-08-16T17:14+00:00 https://www.brookhill.org/2016-guard-basketball-schedule/ 2019-01-08T15:05+00:00 https://www.brookhill.org/register-3/ 2019-02-15T14:07+00:00 https://www.brookhill.org/peekweek/ 2023-10-06T19:20+00:00 https://www.brookhill.org/etca/ 2020-02-18T22:22+00:00 https://www.brookhill.org/2017-guard-baseball-schedule/ 2022-03-29T13:57+00:00 https://www.brookhill.org/womensluncheon/ 2023-01-04T22:53+00:00 https://www.brookhill.org/ce/ 2023-09-12T19:47+00:00 https://www.brookhill.org/2017-guard-tennis-schedule/ 2020-02-24T19:11+00:00 https://www.brookhill.org/bhorangerush/ 2017-04-03T15:18+00:00 https://www.brookhill.org/2017-lady-guard-softball-schedule/ 2022-02-07T18:33+00:00 https://www.brookhill.org/orangerush/ 2017-02-16T21:16+00:00 https://www.brookhill.org/meet-fitzgerald-family/ 2017-02-16T20:28+00:00 https://www.brookhill.org/2017-baseball-roster/ 2018-04-12T15:24+00:00 https://www.brookhill.org/shadow-day/ 2018-04-12T12:53+00:00 https://www.brookhill.org/football-boarding-school/ 2022-05-17T20:28+00:00 https://www.brookhill.org/2017-sizzlin-summer-workouts/ 2017-06-07T20:37+00:00 https://www.brookhill.org/private-christian-boarding-schools-texas/ 2021-01-15T18:05+00:00 https://www.brookhill.org/share-this-moment/ 2017-06-28T20:46+00:00 https://www.brookhill.org/2017-guard-cross-country-schedule/ 2020-10-05T17:16+00:00 https://www.brookhill.org/parentambassadors/ 2017-07-19T19:12+00:00 https://www.brookhill.org/meet-lower-school-parents/ 2017-08-04T13:52+00:00 https://www.brookhill.org/https-docs-google-com-spreadsheets-d-1qg2bdb9pllzwekkuwpaugiwvkfjghie7n0jnpukmeos-edituspsharing/ 2023-05-01T14:35+00:00 https://www.brookhill.org/more/ 2020-09-08T17:47+00:00 https://www.brookhill.org/korea/ 2021-05-04T14:33+00:00 https://www.brookhill.org/health/ 2020-03-19T15:53+00:00 https://www.brookhill.org/2017-guard-soccer-schedule-2/ 2019-01-07T16:53+00:00 https://www.brookhill.org/careers/ 2023-04-05T21:08+00:00 https://www.brookhill.org/ls-technology-integration-specialist/ 2017-11-07T19:28+00:00 https://www.brookhill.org/values-benefits/ 2021-08-04T16:07+00:00 https://www.brookhill.org/2018-lady-guard-softball/ 2019-03-28T15:58+00:00 https://www.brookhill.org/golfschedule/ 2019-01-14T17:11+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-principal/ 2018-01-12T20:04+00:00 https://www.brookhill.org/ace/ 2019-12-06T14:57+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-track-field/ 2023-01-05T20:53+00:00 https://www.brookhill.org/security/ 2022-10-14T16:32+00:00 https://www.brookhill.org/pk/ 2022-10-26T15:07+00:00 https://www.brookhill.org/leap/ 2022-10-13T18:56+00:00 https://www.brookhill.org/the-sound-of-music/ 2018-04-09T19:51+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-principal-role-profile/ 2018-04-16T20:49+00:00 https://www.brookhill.org/the-power-of-prayer-at-bh/ 2018-08-21T22:27+00:00 https://www.brookhill.org/foundersday-2019/ 2020-09-23T17:38+00:00 https://www.brookhill.org/foundersday/ 2023-09-18T20:14+00:00 https://www.brookhill.org/donate/ 2023-09-19T13:31+00:00 https://www.brookhill.org/experience/ 2018-10-31T18:53+00:00 https://www.brookhill.org/sparc/ 2021-09-27T13:51+00:00 https://www.brookhill.org/hearts-for-brook-hill/ 2019-04-05T21:39+00:00 https://www.brookhill.org/lady-guard-district-accolades/ 2019-03-27T19:14+00:00 https://www.brookhill.org/lady-guard-district-accolades-2-2/ 2019-05-20T20:25+00:00 https://www.brookhill.org/lady-guard-district-accolades-3/ 2018-11-15T16:59+00:00 https://www.brookhill.org/lady-guard-district-accolades-3-2/ 2018-11-15T18:32+00:00 https://www.brookhill.org/guard-accolades/ 2019-01-09T20:27+00:00 https://www.brookhill.org/lady-guard-district-accolades-3-2-3/ 2019-03-27T17:55+00:00 https://www.brookhill.org/lady-guard-district-accolades-3-2-4/ 2019-04-01T14:56+00:00 https://www.brookhill.org/guard-accolades-2/ 2019-01-10T17:27+00:00 https://www.brookhill.org/lady-guard-district-accolades-3-2-3-2/ 2019-03-27T19:10+00:00 https://www.brookhill.org/lady-guard-district-accolades-4/ 2019-03-28T14:58+00:00 https://www.brookhill.org/lady-guard-district-accolades-3-2-2/ 2019-04-01T14:40+00:00 https://www.brookhill.org/lady-guard-district-accolades-4-2/ 2019-04-01T14:45+00:00 https://www.brookhill.org/lady-guard-softball-district-accolades-2/ 2019-05-21T15:35+00:00 https://www.brookhill.org/guard-baseball-district-accolades-3-3/ 2019-05-21T14:57+00:00 https://www.brookhill.org/head-girls-volleyball-coach-assistant-in-2nd-sport-teaching-field-open/ 2019-03-21T17:40+00:00 https://www.brookhill.org/careeropportunities/ 2023-10-19T20:48+00:00 https://www.brookhill.org/social-media-policy/ 2021-08-30T18:53+00:00 https://www.brookhill.org/guard-shop-the-cabin-coffee-house/ 2022-09-21T14:17+00:00 https://www.brookhill.org/founders-day-sponsorship-opportunities-2019/ 2019-08-30T20:56+00:00 https://www.brookhill.org/privacy-policy/ 2019-09-17T15:42+00:00 https://www.brookhill.org/givethanks/ 2019-11-08T19:02+00:00 https://www.brookhill.org/celebrate/ 2020-09-23T20:27+00:00 https://www.brookhill.org/continuous-enrollment-faq/ 2019-12-06T22:02+00:00 https://www.brookhill.org/e-signature-document/ 2019-12-31T16:36+00:00 https://www.brookhill.org/questions-you-might-have-about-how-the-corona-virus-affects-brook-hill/ 2020-02-13T19:28+00:00 https://www.brookhill.org/letter-to-families-regarding-coronavirus/ 2020-02-13T22:25+00:00 https://www.brookhill.org/auction/ 2021-02-26T21:43+00:00 https://www.brookhill.org/sponsorships/ 2020-03-03T20:56+00:00 https://www.brookhill.org/distance-learning-announcement-march-17/ 2020-03-19T15:34+00:00 https://www.brookhill.org/school-closure-announcement-march-12/ 2020-03-19T15:42+00:00 https://www.brookhill.org/distance-learning-plan-march-19/ 2020-03-20T20:02+00:00 https://www.brookhill.org/covid-19-update-4-1-20/ 2020-04-01T19:13+00:00 https://www.brookhill.org/school-closure-update-4-17-2020/ 2020-04-17T20:40+00:00 https://www.brookhill.org/distance-learning-parent-survey-results/ 2020-04-07T18:30+00:00 https://www.brookhill.org/teacher-appreciation-cards/ 2020-05-04T15:50+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hills-plan-to-reopen-in-august/ 2020-06-24T19:44+00:00 https://www.brookhill.org/return-to-school-procedures/ 2021-08-09T18:55+00:00 https://www.brookhill.org/business/ 2021-10-19T16:35+00:00 https://www.brookhill.org/affording-brook-hill/ 2020-08-11T16:02+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-textbooks-2/ 2022-07-13T19:19+00:00 https://www.brookhill.org/upper-school-textbooks/ 2023-09-14T15:33+00:00 https://www.brookhill.org/athletics-covid/ 2020-07-15T15:51+00:00 https://www.brookhill.org/the-brook-hill-covid-19-plan-7-16-2020/ 2020-07-16T20:17+00:00 https://www.brookhill.org/virtual-open-house-boarding-school-in-texas/ 2020-07-24T17:51+00:00 https://www.brookhill.org/virtual-open-house-boarding-school-in-texas-2/ 2020-09-08T17:47+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-association/ 2020-11-12T20:53+00:00 https://www.brookhill.org/distance/ 2020-08-12T17:00+00:00 https://www.brookhill.org/distance/msus/ 2021-05-11T16:39+00:00 https://www.brookhill.org/distance/ls/ 2021-05-11T16:39+00:00 https://www.brookhill.org/founders-day-sponsorships/ 2020-10-01T15:33+00:00 https://www.brookhill.org/test-page/ 2020-10-01T18:03+00:00 https://www.brookhill.org/dinner-theatre/ 2020-10-20T18:57+00:00 https://www.brookhill.org/mail/ 2023-10-05T19:52+00:00 https://www.brookhill.org/afford/ 2021-11-01T18:45+00:00 https://www.brookhill.org/baseball-boarding-school/ 2020-11-13T19:40+00:00 https://www.brookhill.org/united/ 2022-08-31T14:59+00:00 https://www.brookhill.org/gs/ 2020-11-19T20:16+00:00 https://www.brookhill.org/grandparents/ 2022-11-23T15:48+00:00 https://www.brookhill.org/covid19initiative/ 2020-12-04T21:41+00:00 https://www.brookhill.org/10-reasons-you-should-attend-boarding-school/ 2021-01-15T17:48+00:00 https://www.brookhill.org/why-boarding-school-in-america/ 2021-01-15T17:59+00:00 https://www.brookhill.org/discover/ 2023-01-19T22:48+00:00 https://www.brookhill.org/guardianedu/ 2021-04-15T17:14+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-giving-day-2021-karsyn/ 2021-04-20T18:54+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-giving-day-2021-harveys/ 2021-04-20T18:55+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-giving-day-2021-chipper/ 2021-04-20T18:57+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-giving-day-2021/ 2021-04-23T19:35+00:00 https://www.brookhill.org/in-state-tuition/ 2021-10-01T17:47+00:00 https://www.brookhill.org/minter/ 2021-11-01T15:56+00:00 https://www.brookhill.org/bold/ 2022-04-08T21:09+00:00 https://www.brookhill.org/founders-day/ 2022-03-01T18:37+00:00 https://www.brookhill.org/bricks/ 2022-02-25T17:01+00:00 https://www.brookhill.org/senior-gifts/ 2023-03-21T15:32+00:00 https://www.brookhill.org/boots/ 2022-03-30T00:30+00:00 https://www.brookhill.org/bold/naming/ 2022-05-10T19:11+00:00 https://www.brookhill.org/25yearsofgiving/ 2022-09-12T18:30+00:00 https://www.brookhill.org/teachertuesday/ 2022-11-29T14:23+00:00 https://www.brookhill.org/handbooks/ 2023-10-10T20:20+00:00 https://www.brookhill.org/donate/meet-the-office/ 2023-02-15T20:45+00:00 https://www.brookhill.org/gala/ 2023-03-30T16:56+00:00 https://www.brookhill.org/durrett/ 2023-03-15T20:31+00:00 https://www.brookhill.org/new/ 2023-05-22T14:14+00:00 https://www.brookhill.org/new/ls/ 2023-08-02T18:13+00:00 https://www.brookhill.org/new/ms/ 2023-06-29T17:03+00:00 https://www.brookhill.org/new/us/ 2023-07-19T16:42+00:00 https://www.brookhill.org/new/bs/ 2023-06-29T17:04+00:00 https://www.brookhill.org/tour/ 2023-07-21T18:06+00:00 https://www.brookhill.org/academics/college-guidance/college-acceptances-scholarships/ 2023-06-22T14:22+00:00 https://www.brookhill.org/head-of-school-search/ 2023-08-28T21:06+00:00 https://www.brookhill.org/form/ 2023-10-10T19:05+00:00 https://www.brookhill.org/niche-rankings-2024/ 2023-10-12T18:39+00:00 https://www.brookhill.org/staff/traylor-brandy/ 2023-10-12T18:35+00:00 https://www.brookhill.org/honorees-highlight-larocca/ 2023-09-28T14:06+00:00 https://www.brookhill.org/students-awarded-with-academic-honors-from-college-board-national-recognition-programs/ 2023-09-25T18:45+00:00 https://www.brookhill.org/meet-our-guest-speaker-for-founders-day-2023/ 2023-10-04T14:28+00:00 https://www.brookhill.org/summer-programs-2023/ 2023-09-19T13:53+00:00 https://www.brookhill.org/texas-bank-and-trust-2023/ 2023-08-29T13:44+00:00 https://www.brookhill.org/staff/lopez-angel/ 2023-08-22T21:51+00:00 https://www.brookhill.org/staff/gonzalez-maria/ 2023-08-22T21:50+00:00 https://www.brookhill.org/staff/gill-matthew/ 2023-08-22T21:47+00:00 https://www.brookhill.org/word-of-the-year-steadfast/ 2023-08-15T21:08+00:00 https://www.brookhill.org/staff/mccown-katy/ 2023-08-10T15:25+00:00 https://www.brookhill.org/staff/harrison-nick/ 2023-08-10T14:18+00:00 https://www.brookhill.org/staff/buell-brent/ 2023-08-10T14:11+00:00 https://www.brookhill.org/staff/copeland-kyle/ 2023-08-10T14:09+00:00 https://www.brookhill.org/staff/trabach-jullia/ 2023-08-10T14:01+00:00 https://www.brookhill.org/staff/turnbow-crystal/ 2023-08-09T21:33+00:00 https://www.brookhill.org/staff/lane-lisa/ 2023-08-09T21:30+00:00 https://www.brookhill.org/staff/grubbs-michele/ 2023-08-09T21:26+00:00 https://www.brookhill.org/staff/archie-paige/ 2023-08-07T21:24+00:00 https://www.brookhill.org/staff/miller-jenny/ 2023-08-09T20:54+00:00 https://www.brookhill.org/staff/king-sandee/ 2023-08-09T20:53+00:00 https://www.brookhill.org/staff/cofer-todd/ 2023-08-09T21:36+00:00 https://www.brookhill.org/staff/baldwin-emily/ 2023-08-07T21:26+00:00 https://www.brookhill.org/staff/jones-hutton/ 2023-08-09T21:27+00:00 https://www.brookhill.org/staff/johnson-taffy/ 2023-08-07T21:29+00:00 https://www.brookhill.org/staff/wilson-savanna/ 2023-10-12T21:03+00:00 https://www.brookhill.org/staff/page-claire/ 2023-08-09T20:55+00:00 https://www.brookhill.org/staff/starling-jon/ 2023-08-02T14:28+00:00 https://www.brookhill.org/staff/webber-kim/ 2023-08-09T21:04+00:00 https://www.brookhill.org/staff/tennison-alicia/ 2023-08-09T21:34+00:00 https://www.brookhill.org/staff/english-don/ 2023-08-07T21:27+00:00 https://www.brookhill.org/introducing-jon-starling/ 2023-07-21T14:50+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-hunter-shattuck/ 2023-07-27T02:35+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-ini-adeleye/ 2023-07-06T18:22+00:00 https://www.brookhill.org/faculty-highlight-nicole-shigley/ 2023-06-05T16:23+00:00 https://www.brookhill.org/family-highlight-the-ogletrees/ 2023-10-20T19:47+00:00 https://www.brookhill.org/faculty-highlight-todd-cofer/ 2023-07-12T15:23+00:00 https://www.brookhill.org/womens-athletics-2023/ 2023-04-25T21:03+00:00 https://www.brookhill.org/mission-end-of-the-earth/ 2023-04-04T14:10+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-seth-and-grace-brasher/ 2023-03-28T17:18+00:00 https://www.brookhill.org/golf-simulator-room-dedication/ 2023-07-07T17:23+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-visits-lime-media/ 2023-03-23T18:11+00:00 https://www.brookhill.org/2023-teacher-of-the-year-top-10-and-val-sal/ 2023-03-23T13:53+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-nic-cool/ 2023-03-08T19:05+00:00 https://www.brookhill.org/afm-macroeconomics-2023/ 2023-05-30T19:42+00:00 https://www.brookhill.org/middle-schoolers-inspired-by-a-long-walk-for-water/ 2023-02-08T17:34+00:00 https://www.brookhill.org/women-who-built-brook-hill/ 2023-02-06T20:27+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-emma-bynum/ 2023-01-26T15:19+00:00 https://www.brookhill.org/mother-daughter-highlight-carrie-langemeier-and-avery-priest/ 2023-01-20T19:44+00:00 https://www.brookhill.org/sadie-robertson-huff/ 2023-01-11T19:12+00:00 https://www.brookhill.org/sam-st-amant-gets-first-chair-at-tmea-all-state-choir-auditions/ 2023-01-09T21:44+00:00 https://www.brookhill.org/staff/whitten-jamie/ 2023-02-15T20:41+00:00 https://www.brookhill.org/staff/albea-travis/ 2023-02-15T20:41+00:00 https://www.brookhill.org/staff/hanks-madison/ 2023-02-15T20:40+00:00 https://www.brookhill.org/staff/cooper-hope/ 2023-02-15T20:41+00:00 https://www.brookhill.org/staff/lowthorp-aimee/ 2023-02-15T20:40+00:00 https://www.brookhill.org/cheer-gains-state-championship-title/ 2023-05-30T19:41+00:00 https://www.brookhill.org/teacher-tuesday/ 2022-11-29T21:52+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-ryan-ordini/ 2022-11-28T15:17+00:00 https://www.brookhill.org/33-upper-school-students-inducted-into-national-honor-society/ 2022-11-15T15:44+00:00 https://www.brookhill.org/faculty-highlight-matthew-beasley/ 2022-11-08T18:39+00:00 https://www.brookhill.org/pumpkins-on-parade-2022/ 2022-10-25T21:06+00:00 https://www.brookhill.org/tmea-all-region-choir/ 2022-10-25T21:02+00:00 https://www.brookhill.org/the-scates-family/ 2022-10-20T19:18+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-niche-rankings-2023/ 2022-10-20T19:55+00:00 https://www.brookhill.org/honoree-highlight-mr-stephen-dement/ 2022-10-25T17:39+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-logan-fitzgerald/ 2022-10-13T19:38+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-the-jones/ 2022-10-25T17:39+00:00 https://www.brookhill.org/student-highlight-noah-langemeier/ 2022-10-25T17:40+00:00 https://www.brookhill.org/student-highlight-allee-st-amant/ 2022-10-25T17:40+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-innovation-club/ 2022-10-25T17:41+00:00 https://www.brookhill.org/ben-carson/ 2023-10-02T15:50+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-ashleigh-weaver/ 2022-09-26T20:13+00:00 https://www.brookhill.org/rachel-van-surksum-named-commended-student-in-the-2023-national-merit-scholarship-corporation/ 2022-09-22T21:34+00:00 https://www.brookhill.org/staff/burkham-natalie/ 2023-09-13T20:08+00:00 https://www.brookhill.org/staff/davis-itzel/ 2022-09-07T18:35+00:00 https://www.brookhill.org/staff/beasley-matthew/ 2022-09-13T15:09+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-breaks-ground-on-boldly-brook-hill-campaign/ 2022-08-17T17:06+00:00 https://www.brookhill.org/the-john-soules-jr-family-makes-transformational-gift-to-brook-hills-new-fine-arts-center-chapel/ 2022-08-13T18:43+00:00 https://www.brookhill.org/staff/pardoe-anna/ 2023-08-16T01:59+00:00 https://www.brookhill.org/coach-highlight-mika-hubbard/ 2022-10-14T15:05+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-alec-kitt/ 2022-10-25T17:41+00:00 https://www.brookhill.org/schlueter-family/ 2022-10-25T17:42+00:00 https://www.brookhill.org/salutatorian-sarah-sims-speech/ 2023-03-29T17:34+00:00 https://www.brookhill.org/13-seniors-sign-with-college-athletic-programs/ 2022-05-17T20:53+00:00 https://www.brookhill.org/staff/smith-dalton/ 2023-02-27T18:37+00:00 https://www.brookhill.org/college-prep-101/ 2021-11-12T16:04+00:00 https://www.brookhill.org/staff/humphrieslaurie/ 2022-09-07T19:41+00:00 https://www.brookhill.org/berryhill-family/ 2022-10-25T17:43+00:00 https://www.brookhill.org/staff/rhoads-shawn/ 2022-09-13T15:43+00:00 https://www.brookhill.org/staff/whiteregenea/ 2022-09-13T15:41+00:00 https://www.brookhill.org/staff/dulany-lori/ 2022-09-07T19:34+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-named-1-private-school-in-tyler-east-texas-for-third-year-in-a/ 2021-09-27T17:51+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-jake-anderson-2/ 2023-03-29T16:46+00:00 https://www.brookhill.org/staff/french-emma/ 2023-02-09T14:48+00:00 https://www.brookhill.org/staff/losack-george/ 2021-10-14T18:18+00:00 https://www.brookhill.org/staff/dowdy-lesa/ 2022-09-07T19:33+00:00 https://www.brookhill.org/staff/booth-shanda/ 2023-10-18T18:19+00:00 https://www.brookhill.org/staff/honeycutt-erika/ 2023-09-25T15:36+00:00 https://www.brookhill.org/staff/alexander-josh/ 2022-09-07T19:27+00:00 https://www.brookhill.org/staff/allmond-angela/ 2022-09-07T19:28+00:00 https://www.brookhill.org/staff/shigley-nicole/ 2022-08-31T17:07+00:00 https://www.brookhill.org/staff/braly-suzanne/ 2023-01-03T20:14+00:00 https://www.brookhill.org/staff/gray-laura/ 2022-09-07T14:05+00:00 https://www.brookhill.org/staff/smith-dianna/ 2022-09-07T15:58+00:00 https://www.brookhill.org/graves-tng-earn-top-honors/ 2021-05-14T21:54+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-tito-babatunde/ 2021-03-26T21:17+00:00 https://www.brookhill.org/student-highlight-tami-olujobi/ 2021-03-24T20:34+00:00 https://www.brookhill.org/anna-zapolska-awarded-john-brown-university-presidential-scholarship/ 2021-03-19T18:49+00:00 https://www.brookhill.org/student-highlight-ryan-ordini/ 2021-03-05T19:45+00:00 https://www.brookhill.org/staff/sorrells-tara/ 2023-08-24T20:37+00:00 https://www.brookhill.org/nicole-tng-receives-ut-tyler-presidential-fellow-scholarship/ 2021-03-05T20:27+00:00 https://www.brookhill.org/sebazungu-family/ 2021-03-22T14:15+00:00 https://www.brookhill.org/malone-family/ 2021-08-19T20:36+00:00 https://www.brookhill.org/livesay-family/ 2021-10-28T19:25+00:00 https://www.brookhill.org/student-highlight-adam-chen/ 2021-02-11T20:43+00:00 https://www.brookhill.org/the-brook-hill-fund-update/ 2021-01-29T21:13+00:00 https://www.brookhill.org/dr-lee-philosophy-publication/ 2021-01-21T19:01+00:00 https://www.brookhill.org/staff/kadlecek-alexandria/ 2022-09-07T19:42+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-lily-cool/ 2021-03-05T20:33+00:00 https://www.brookhill.org/introducing-brook-hill-united/ 2023-03-29T19:21+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-the-class-of-2010/ 2020-12-07T20:24+00:00 https://www.brookhill.org/meet-the-scates-family/ 2021-03-05T20:33+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-named-1-private-school-in-east-texas/ 2020-10-21T17:15+00:00 https://www.brookhill.org/parent-perspective-the-value-of-christian-education/ 2020-12-07T20:14+00:00 https://www.brookhill.org/healthy-board-of-trustees/ 2020-11-19T18:30+00:00 https://www.brookhill.org/fighting-fire-with-math/ 2020-10-21T17:08+00:00 https://www.brookhill.org/national-merit-qualifying/ 2020-11-13T19:13+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-dedication-ceremony/ 2020-10-08T16:02+00:00 https://www.brookhill.org/staff/tavera-ana/ 2022-09-16T14:38+00:00 https://www.brookhill.org/jervis-family/ 2020-10-08T16:41+00:00 https://www.brookhill.org/martin-family/ 2020-09-24T20:47+00:00 https://www.brookhill.org/faculty-highlight-wes-english/ 2020-09-24T20:16+00:00 https://www.brookhill.org/harrison-family/ 2020-09-24T20:07+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-communication-tools/ 2023-08-28T18:24+00:00 https://www.brookhill.org/students-named-to-texas-bank-trust-student-board-of-directors/ 2020-09-24T20:57+00:00 https://www.brookhill.org/welcome-to-senior-seminar-2/ 2020-09-24T20:43+00:00 https://www.brookhill.org/remembering-9-11/ 2020-09-11T18:02+00:00 https://www.brookhill.org/staff/kelley-chuck/ 2022-09-07T16:16+00:00 https://www.brookhill.org/24th-annual-bh-golf-classic/ 2020-09-01T15:00+00:00 https://www.brookhill.org/staff/lewis-donna/ 2022-09-13T14:32+00:00 https://www.brookhill.org/staff/wemp-donna/ 2022-09-13T14:30+00:00 https://www.brookhill.org/staff/waggoner-martha/ 2021-01-26T20:40+00:00 https://www.brookhill.org/staff/attebery-meredith/ 2022-09-07T19:16+00:00 https://www.brookhill.org/staff/swink-krystal/ 2022-09-16T17:37+00:00 https://www.brookhill.org/staff/kilsby-staci/ 2022-09-12T22:14+00:00 https://www.brookhill.org/staff/hilliard-michael/ 2021-01-27T22:30+00:00 https://www.brookhill.org/staff/hersey-brittany/ 2023-10-12T18:35+00:00 https://www.brookhill.org/staff/dawson-natalie/ 2022-09-07T13:44+00:00 https://www.brookhill.org/staff/cox-stacy/ 2020-09-17T15:59+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-mccray-fletcher/ 2021-07-04T20:37+00:00 https://www.brookhill.org/first-day-of-school-2020/ 2021-02-20T17:34+00:00 https://www.brookhill.org/safety-signage/ 2020-08-21T14:38+00:00 https://www.brookhill.org/computer-science-solves-problems-as-team/ 2021-06-25T04:15+00:00 https://www.brookhill.org/newfacility/ 2020-07-16T22:36+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-the-kearns/ 2021-03-05T20:34+00:00 https://www.brookhill.org/responding-to-racism/ 2023-03-29T16:48+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-welcomes-a-new-lower-school-dyslexia-specialist/ 2020-05-21T15:58+00:00 https://www.brookhill.org/abby-baker-wins-in-texas-psia-publishing-contest/ 2020-05-15T18:53+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-noah-claytor/ 2021-03-05T20:35+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-jereme-hubbard-and-malcolm-dotson/ 2020-04-30T20:35+00:00 https://www.brookhill.org/celebrating-our-seniors/ 2020-04-27T17:03+00:00 https://www.brookhill.org/screen-free-saturday-book-club/ 2020-04-23T22:24+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-brittney-linberg/ 2021-03-05T20:36+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-amy-fitzgerald-brook-hills-teacher-of-the-year/ 2020-04-20T21:47+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-wade-karam/ 2021-03-05T20:36+00:00 https://www.brookhill.org/blue-ribbon-bible-memorization/ 2020-03-06T22:06+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-mason-lieberman/ 2021-12-02T21:39+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-math-olympic-team-advances/ 2020-02-28T21:35+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-tennis-team-off-to-a-strong-season-start/ 2020-02-28T21:17+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-innovation-lab-grand-opening/ 2020-04-20T21:46+00:00 https://www.brookhill.org/kindergarten-classes-serve-tyler-spca/ 2020-02-21T22:56+00:00 https://www.brookhill.org/entrepreneurship-class-pitches-for-local-business-leaders/ 2020-04-20T21:46+00:00 https://www.brookhill.org/annual-middle-school-potatoes-and-plays-performance-is-a-hit/ 2020-08-08T16:42+00:00 https://www.brookhill.org/staff/hubbard-mika/ 2022-09-07T19:41+00:00 https://www.brookhill.org/staff/campbell-holly/ 2022-09-07T19:29+00:00 https://www.brookhill.org/staff/mitchell-jennifer/ 2022-08-23T19:10+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-celebrates-new-turf-baseball-field/ 2020-04-20T21:46+00:00 https://www.brookhill.org/rachel-berkley-receives-good-citizen-award/ 2020-02-13T21:31+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-highlight-avery-langemeier-priest/ 2023-03-29T19:20+00:00 https://www.brookhill.org/signing-day-for-brook-hill-athletes/ 2020-02-11T16:20+00:00 https://www.brookhill.org/college-prep-lightning-round-of-representatives/ 2020-02-05T19:44+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-participates-in-ethics-bowl/ 2020-02-04T20:54+00:00 https://www.brookhill.org/4th-graders-serve-at-tyler-benevolence-center/ 2020-02-01T00:12+00:00 https://www.brookhill.org/6th-grade-students-get-to-explore-earth-science-up-close/ 2020-01-31T23:38+00:00 https://www.brookhill.org/gratitude-and-growth/ 2020-02-28T21:38+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-cadets-earn-all-state-honors-at-state-tapps-dance-competition/ 2020-01-31T17:17+00:00 https://www.brookhill.org/academic-rodeo-art-contest/ 2020-01-25T00:50+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-students-develop-leadership-and-financial-literacy/ 2020-01-25T00:53+00:00 https://www.brookhill.org/going-the-extra-mile-to-encourage-and-celebrate-students/ 2020-01-17T22:23+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-juniors-explore-future-careers/ 2020-01-17T20:39+00:00 https://www.brookhill.org/new-year-new-possibilities/ 2020-04-20T21:47+00:00 https://www.brookhill.org/boarding-community-celebrates-christmas/ 2019-12-13T21:42+00:00 https://www.brookhill.org/the-practical-side-of-college-prep/ 2019-12-13T21:24+00:00 https://www.brookhill.org/orchestra-brings-brook-hill-past-and-present-together/ 2019-12-13T20:46+00:00 https://www.brookhill.org/2nd-graders-spread-christmas-cheer/ 2019-12-13T20:05+00:00 https://www.brookhill.org/do-good-december-drive-collects-over-1000-items/ 2019-12-13T19:31+00:00 https://www.brookhill.org/cultivating-a-culture-of-celebration/ 2019-12-13T18:11+00:00 https://www.brookhill.org/4th-graders-take-on-a-mind-mission-challenge/ 2019-12-13T17:01+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-clubs-are-a-hit/ 2019-12-06T23:07+00:00 https://www.brookhill.org/creating-a-fun-middle-school-culture/ 2019-12-06T22:43+00:00 https://www.brookhill.org/marketing-class-makes-their-pitch/ 2019-12-06T22:13+00:00 https://www.brookhill.org/mathematicians-in-the-making/ 2019-12-06T21:39+00:00 https://www.brookhill.org/fostering-joy-and-a-love-for-the-arts/ 2019-12-06T21:41+00:00 https://www.brookhill.org/applying-algebra-at-the-american-freedom-museum/ 2019-12-06T21:07+00:00 https://www.brookhill.org/reality-fair-gives-seniors-a-real-life-look-at-finances/ 2019-12-06T20:16+00:00 https://www.brookhill.org/christmas-at-the-brook-4/ 2019-12-06T17:30+00:00 https://www.brookhill.org/equipping-our-students-with-the-facts/ 2019-11-22T19:05+00:00 https://www.brookhill.org/the-making-of-media/ 2019-11-22T19:01+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-students-honored-for-leadership-by-rotary-youth-leadership-awards-ryla-2/ 2019-11-22T16:53+00:00 https://www.brookhill.org/4th-graders-visit-the-perot-museum-of-nature-and-science/ 2019-11-22T16:47+00:00 https://www.brookhill.org/scholastic-book-fair-arctic-adventure-week/ 2019-11-22T14:33+00:00 https://www.brookhill.org/pre-k-thanksgiving-feast/ 2019-11-21T16:35+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-morgan-sebastian-for-being-named-rotary-students-of-the-month/ 2019-11-20T20:30+00:00 https://www.brookhill.org/the-power-of-the-arts/ 2020-07-24T19:26+00:00 https://www.brookhill.org/speech-students-hone-their-interview-skills/ 2019-11-15T22:42+00:00 https://www.brookhill.org/creativity-and-the-constitution/ 2019-11-15T23:09+00:00 https://www.brookhill.org/honoring-our-veterans-through-art/ 2019-11-15T21:41+00:00 https://www.brookhill.org/a-legacy-of-curiosity-and-learning/ 2019-11-15T21:26+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-school-of-business-equips-students-with-skills-for-success/ 2019-11-18T18:29+00:00 https://www.brookhill.org/quiz-bowl-team-wins-against-all-saints-advancing-to-finals/ 2019-11-14T23:02+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-leap-lounge-grand-opening/ 2019-11-18T18:29+00:00 https://www.brookhill.org/staff/rocha-rodrigo/ 2023-08-31T19:03+00:00 https://www.brookhill.org/3rd-grade-teaches-us-to-use-our-gifts-for-gods-glory/ 2019-11-14T20:19+00:00 https://www.brookhill.org/kirk-cameron-gives-brook-hill-replica-of-monument-for-the-american-freedom-museum/ 2019-11-13T14:49+00:00 https://www.brookhill.org/staff/springeranthony/ 2022-09-07T19:50+00:00 https://www.brookhill.org/robotics-class-collaborates-in-the-idea-lab/ 2019-11-08T23:28+00:00 https://www.brookhill.org/4th-graders-complete-a-mind-mission-challenge/ 2019-11-08T22:50+00:00 https://www.brookhill.org/rotary-club-of-tyler-honors-outstanding-seniors/ 2019-11-08T21:38+00:00 https://www.brookhill.org/learning-to-code-is-learning-to-create-and-innovate/ 2019-11-08T20:54+00:00 https://www.brookhill.org/preparing-pre-k-students-for-a-lifetime-of-learning/ 2020-05-22T18:10+00:00 https://www.brookhill.org/bullard-pd-fields-questions-from-forensic-science-class/ 2019-11-08T17:19+00:00 https://www.brookhill.org/creating-a-legacy-of-generosity/ 2019-11-04T14:58+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-celebrates-literacy-with-great-book-week/ 2019-11-01T23:26+00:00 https://www.brookhill.org/giving-thanks-family-participation-drive/ 2019-11-08T20:49+00:00 https://www.brookhill.org/the-brook-hill-coffee-house/ 2019-11-01T21:45+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-our-spirit-of-the-guard-drum-line/ 2019-11-01T23:31+00:00 https://www.brookhill.org/connecting-with-veterans-and-building-our-sense-of-history/ 2019-11-01T16:28+00:00 https://www.brookhill.org/innovation-and-rock-formations/ 2019-10-31T16:53+00:00 https://www.brookhill.org/mentorship-and-building-strong-school-community-ties/ 2019-10-31T21:15+00:00 https://www.brookhill.org/good-things-happen-when-people-come-together/ 2019-10-31T21:16+00:00 https://www.brookhill.org/staff/rylescott/ 2020-09-24T15:22+00:00 https://www.brookhill.org/staff/ackroyd-lisa/ 2022-08-23T18:36+00:00 https://www.brookhill.org/staff/thompson-kim/ 2023-01-11T15:39+00:00 https://www.brookhill.org/how-big-is-a-pumpkin-ask-a-kindergartner/ 2019-10-25T22:26+00:00 https://www.brookhill.org/breckenridge-village-residents-joined-brook-hill-spirit-festivities-for-the-day/ 2019-10-25T22:00+00:00 https://www.brookhill.org/is-brook-hill-middle-school-worth-it/ 2019-10-25T21:17+00:00 https://www.brookhill.org/4th-5th-grade-students-take-their-talents-to-the-stage/ 2019-10-25T19:20+00:00 https://www.brookhill.org/measuring-the-distance-between-present-and-past/ 2019-10-25T17:55+00:00 https://www.brookhill.org/maker-mondays-in-the-innovation-lab/ 2019-10-25T17:57+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-celebrates-national-merit-scholar/ 2019-10-25T20:26+00:00 https://www.brookhill.org/staff/agnew-jacob/ 2022-09-07T19:27+00:00 https://www.brookhill.org/staff/collinsdavid/ 2023-02-09T14:54+00:00 https://www.brookhill.org/staff/sharp-patty/ 2022-09-13T14:30+00:00 https://www.brookhill.org/staff/day-jessica/ 2023-02-16T21:00+00:00 https://www.brookhill.org/senior-seminars-prepare-students-for-all-aspects-of-college/ 2019-10-18T22:59+00:00 https://www.brookhill.org/7th-graders-experiment-with-cells/ 2019-10-18T22:15+00:00 https://www.brookhill.org/celebrating-character-and-excellence-at-the-lower-school/ 2019-10-18T21:18+00:00 https://www.brookhill.org/parade-of-nations-celebrates-our-boarding-community/ 2019-10-18T20:15+00:00 https://www.brookhill.org/alphabet-fashion-show-takes-learning-to-the-red-carpet/ 2019-10-18T19:34+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-celebrates-our-12th-annual-founders-day/ 2019-10-18T17:21+00:00 https://www.brookhill.org/take-me-out-to-the-ballgame/ 2019-10-25T20:06+00:00 https://www.brookhill.org/a-healthy-school-a-healthy-board-of-trustees/ 2019-10-18T17:45+00:00 https://www.brookhill.org/staff/soldi-steven/ 2023-08-10T21:12+00:00 https://www.brookhill.org/pre-k-takes-on-the-pumpkin-patch/ 2019-10-11T22:23+00:00 https://www.brookhill.org/culture-and-creativity-on-stage-in-brook-hills-one-act-play/ 2019-10-11T18:25+00:00 https://www.brookhill.org/grand-opening-of-the-graves-family-center-for-innovation/ 2019-10-11T16:56+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-students-raise-money-for-well-in-ethiopia/ 2019-10-11T15:32+00:00 https://www.brookhill.org/putting-math-to-work-in-the-museum/ 2019-10-04T22:44+00:00 https://www.brookhill.org/students-meet-community-helpers-at-the-lower-school/ 2019-10-04T22:22+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-clubs-foster-fun-community/ 2019-10-04T20:49+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-spotlight-lauren-eden-interns-with-young-life/ 2019-10-04T19:07+00:00 https://www.brookhill.org/enhancing-innovation/ 2019-10-04T18:21+00:00 https://www.brookhill.org/looking-to-the-future-preparing-students-to-excel-on-college-entrance-exams/ 2019-10-04T16:27+00:00 https://www.brookhill.org/to-my-international-pen-pal-across-campus/ 2020-02-12T22:56+00:00 https://www.brookhill.org/staff/gardner-kelli/ 2023-02-09T14:45+00:00 https://www.brookhill.org/honoring-the-youngs-for-brook-hills-13th-annual-founders-day/ 2019-12-02T20:29+00:00 https://www.brookhill.org/chick-fil-a-leadership-lab-on-campus/ 2019-09-27T21:23+00:00 https://www.brookhill.org/texas-bank-trust-2019-2020-student-board-of-directors/ 2019-09-30T15:09+00:00 https://www.brookhill.org/founders-day-dont-miss-it/ 2019-09-27T19:01+00:00 https://www.brookhill.org/3rd-graders-serving-our-community/ 2019-09-27T18:17+00:00 https://www.brookhill.org/coffee-with-mr-shustella/ 2019-09-27T17:18+00:00 https://www.brookhill.org/science-lab-creating-a-spirit-of-wonder-inquiry/ 2019-09-27T16:43+00:00 https://www.brookhill.org/making-memories-at-the-middle-school-retreat/ 2019-10-02T15:42+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-partners-with-apec-training/ 2021-04-26T20:45+00:00 https://www.brookhill.org/weekends-out-with-brook-hill-boarding-students/ 2019-09-27T16:03+00:00 https://www.brookhill.org/college-campus-visits/ 2019-09-20T22:40+00:00 https://www.brookhill.org/entrepreneurship-class-explores-the-design-process-in-the-business-lab/ 2019-09-20T21:38+00:00 https://www.brookhill.org/a-mature-school/ 2019-09-20T21:05+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-takes-safety-security-seriously/ 2019-11-18T15:44+00:00 https://www.brookhill.org/little-musicians-at-brook-hill/ 2019-09-20T22:34+00:00 https://www.brookhill.org/perception-perspective-and-public-speaking/ 2019-09-20T22:33+00:00 https://www.brookhill.org/cultivating-creativity/ 2019-09-20T22:36+00:00 https://www.brookhill.org/staff/lopez-gonzalez-juan/ 2023-08-22T21:49+00:00 https://www.brookhill.org/staff/beasley-april/ 2023-02-09T15:19+00:00 https://www.brookhill.org/staff/wetherington-ruth/ 2022-09-07T19:56+00:00 https://www.brookhill.org/staff/white-josiah/ 2023-02-09T14:50+00:00 https://www.brookhill.org/2nd-graders-meet-a-monkey/ 2019-09-20T22:35+00:00 https://www.brookhill.org/staff/vance-jodilyn/ 2023-08-21T14:03+00:00 https://www.brookhill.org/staff/cervantes-martha/ 2022-09-07T19:30+00:00 https://www.brookhill.org/school-spirit-you-gotta-have-it/ 2019-09-13T22:27+00:00 https://www.brookhill.org/firefighters-honor-fallen-9-11-heros-at-brook-hill/ 2019-09-13T22:28+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-traditions-the-guard-dog-donut-breakfast/ 2019-09-13T22:30+00:00 https://www.brookhill.org/dads-get-the-door/ 2019-09-13T19:24+00:00 https://www.brookhill.org/entrepreneurship-team-building-in-the-business-lab/ 2019-09-13T23:03+00:00 https://www.brookhill.org/little-scientists-learn-about-the-letter-o/ 2019-09-13T22:42+00:00 https://www.brookhill.org/tall-texan-tuesday/ 2019-09-20T22:34+00:00 https://www.brookhill.org/go-fizzy-or-go-home/ 2019-09-13T18:57+00:00 https://www.brookhill.org/free-christian-concert-with-austin-french/ 2019-10-08T21:31+00:00 https://www.brookhill.org/6th-graders-map-out-the-middle-east/ 2019-09-13T18:49+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-remembers-9-11/ 2019-09-13T18:49+00:00 https://www.brookhill.org/stem-activities-at-the-lower-school/ 2019-09-06T22:12+00:00 https://www.brookhill.org/south-springs-student-minister-exhorts-brook-hill-students-to-speak-truth/ 2019-09-06T22:04+00:00 https://www.brookhill.org/coding-through-history/ 2019-09-06T22:18+00:00 https://www.brookhill.org/when-literature-has-life-senior-students-explore-the-context-behind-class-reading/ 2019-09-06T22:08+00:00 https://www.brookhill.org/to-tell-you-the-truth-we-love-chapel/ 2019-09-06T22:05+00:00 https://www.brookhill.org/forward-progress/ 2019-09-06T16:21+00:00 https://www.brookhill.org/turf-baseball-field-groundbreaking/ 2019-09-06T15:30+00:00 https://www.brookhill.org/cornell-notes-in-the-business-lab/ 2019-08-30T21:37+00:00 https://www.brookhill.org/climbing-the-ladder/ 2019-08-30T21:32+00:00 https://www.brookhill.org/anatomy-101-an-introductory-lab/ 2019-08-30T21:23+00:00 https://www.brookhill.org/affirmation-brook-hill-named-1-best-private-school-in-east-texas/ 2019-09-07T00:44+00:00 https://www.brookhill.org/when-history-science-collide/ 2019-08-30T20:02+00:00 https://www.brookhill.org/o-is-for-octopus-3/ 2019-08-30T19:05+00:00 https://www.brookhill.org/staff/starkey-tina/ 2022-08-22T19:20+00:00 https://www.brookhill.org/staff/crowell-shelly/ 2021-08-18T19:17+00:00 https://www.brookhill.org/staff/carlton-rachel/ 2022-09-13T15:48+00:00 https://www.brookhill.org/physics-studies-motion-outside/ 2019-08-23T19:49+00:00 https://www.brookhill.org/equine-program-set-for-spring-2020/ 2019-08-23T19:39+00:00 https://www.brookhill.org/4th-grade-summer-projects/ 2019-08-23T19:39+00:00 https://www.brookhill.org/kindergarten-creation-snacks/ 2021-07-14T18:48+00:00 https://www.brookhill.org/6th-grade-science-tests-soil/ 2019-08-23T19:38+00:00 https://www.brookhill.org/the-future-is-bright/ 2019-08-23T22:13+00:00 https://www.brookhill.org/business-lab-grand-opening/ 2020-07-01T15:58+00:00 https://www.brookhill.org/welcome-week-for-boarding-students-a-success/ 2019-08-16T21:13+00:00 https://www.brookhill.org/business-lab-class-activities/ 2019-08-16T18:08+00:00 https://www.brookhill.org/a-new-year-with-new-opportunities/ 2023-03-29T16:49+00:00 https://www.brookhill.org/meet-the-2019-2020-res-life-student-council/ 2019-06-20T16:07+00:00 https://www.brookhill.org/college-expect-the-unexpected/ 2019-06-18T15:38+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-the-tapps-fine-arts-teacher-of-the-year-patti-eden/ 2019-06-07T19:34+00:00 https://www.brookhill.org/athletic-training-at-brook-hill/ 2019-05-29T18:18+00:00 https://www.brookhill.org/staff/tatum-andi/ 2022-08-22T18:54+00:00 https://www.brookhill.org/staff/hines-barbara/ 2023-02-09T14:58+00:00 https://www.brookhill.org/staff/lee-sloan/ 2020-09-22T18:40+00:00 https://www.brookhill.org/staff/hawkins-stephanie/ 2023-09-13T20:10+00:00 https://www.brookhill.org/staff/rozellmichelle/ 2022-09-07T19:49+00:00 https://www.brookhill.org/staff/mullicane-meri/ 2022-09-13T15:47+00:00 https://www.brookhill.org/fourth-grade-uses-dash-robots/ 2019-05-16T21:02+00:00 https://www.brookhill.org/dr-bextine-talks-about-how-he-uses-science-in-his-job/ 2019-05-16T20:17+00:00 https://www.brookhill.org/staff/ralson-paige/ 2023-05-09T15:24+00:00 https://www.brookhill.org/cold-war-in-the-afm/ 2019-05-08T20:42+00:00 https://www.brookhill.org/spring-at-the-brook-4/ 2019-05-08T20:43+00:00 https://www.brookhill.org/rocket-launch-in-middle-school-science/ 2019-05-08T21:14+00:00 https://www.brookhill.org/worm-dissection-in-middle-school-science/ 2019-05-08T21:19+00:00 https://www.brookhill.org/cadet-singers-spring-concert/ 2019-05-08T20:50+00:00 https://www.brookhill.org/a-special-visitor-on-campus/ 2019-05-08T21:13+00:00 https://www.brookhill.org/learning-genetics-in-the-american-freedom-museum/ 2019-05-02T18:44+00:00 https://www.brookhill.org/business-principles-and-marketing-classes-in-the-american-freedom-museum/ 2019-05-02T18:24+00:00 https://www.brookhill.org/boys-state/ 2019-05-02T18:21+00:00 https://www.brookhill.org/tall-texans-presentation/ 2019-05-02T18:19+00:00 https://www.brookhill.org/business-lab-progress/ 2019-05-02T17:12+00:00 https://www.brookhill.org/invention-convention-preparation/ 2019-04-25T21:46+00:00 https://www.brookhill.org/amazon-mission-trip-informational-meeting/ 2019-04-25T20:13+00:00 https://www.brookhill.org/studying-light-in-physics-class/ 2019-04-25T19:53+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-spotlight-tirinity-harris/ 2019-04-22T20:03+00:00 https://www.brookhill.org/forensics-class-does-some-detective-work-in-the-afm/ 2019-04-18T18:45+00:00 https://www.brookhill.org/4th-grade-at-pine-cove/ 2019-04-18T14:31+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-represented-at-tyler-rotary-club/ 2019-04-18T14:28+00:00 https://www.brookhill.org/oasis-day-information/ 2019-04-10T20:59+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-maggie-newman/ 2019-04-10T20:58+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-science-creates-mousetrap-race-cars/ 2019-04-10T20:54+00:00 https://www.brookhill.org/peace-or-war/ 2019-04-03T21:35+00:00 https://www.brookhill.org/discovering-decomposition-outside-during-lab/ 2019-04-03T21:43+00:00 https://www.brookhill.org/class-of-2023-heads-to-ut-tyler-and-stephen-f-austin-state-university/ 2019-04-08T15:58+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-awards-chapel/ 2019-03-27T22:47+00:00 https://www.brookhill.org/mr-loudermilk-takes-his-class-outside/ 2019-03-27T22:41+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-grade-in-the-american-freedom-museum/ 2019-03-27T22:39+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-ashley-nguyen/ 2019-03-27T21:55+00:00 https://www.brookhill.org/friday-march-29-is-international-night/ 2019-03-27T18:54+00:00 https://www.brookhill.org/rose-colored-college-admissions-process/ 2019-03-21T14:24+00:00 https://www.brookhill.org/sfa-orientation-and-mobility-presentation-at-the-lower-school/ 2019-02-28T20:06+00:00 https://www.brookhill.org/class-of-2022-college-trip/ 2019-02-28T17:36+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-terry-kim/ 2019-02-28T17:18+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-art-students-learn-about-giacometti-and-wire-wrapping/ 2019-02-20T22:40+00:00 https://www.brookhill.org/civil-air-patrol-and-bh/ 2019-02-20T21:35+00:00 https://www.brookhill.org/sharing-love-across-the-generations/ 2019-02-20T21:24+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-amie-regester/ 2019-02-20T20:58+00:00 https://www.brookhill.org/mr-english-compares-d-day-to-the-iliad/ 2019-02-20T20:55+00:00 https://www.brookhill.org/middle-schoolers-learn-mla-format/ 2019-02-14T16:19+00:00 https://www.brookhill.org/hibernation-day-in-kindergarten/ 2019-02-14T16:02+00:00 https://www.brookhill.org/2020-college-trip/ 2019-02-13T21:28+00:00 https://www.brookhill.org/robotics-travels-in-lewisville-for-first-tech-challenge/ 2019-02-06T20:34+00:00 https://www.brookhill.org/class-of-2021-college-trip/ 2019-02-06T19:51+00:00 https://www.brookhill.org/dinosaurs-invade-in-pre-k/ 2019-02-01T15:40+00:00 https://www.brookhill.org/gem-and-mineral-show/ 2019-01-31T22:48+00:00 https://www.brookhill.org/good-things-come-to-those-who-wait/ 2019-01-31T22:41+00:00 https://www.brookhill.org/state-leadership-seminar/ 2019-01-23T22:09+00:00 https://www.brookhill.org/texas-bank-and-trust/ 2019-01-23T21:51+00:00 https://www.brookhill.org/c4-event/ 2019-01-17T22:12+00:00 https://www.brookhill.org/staff/hukill-emily/ 2022-08-23T19:55+00:00 https://www.brookhill.org/cheer-earns-tapps-state-champion-runner-up/ 2019-01-11T23:10+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-science-class/ 2018-12-12T21:33+00:00 https://www.brookhill.org/blanket-drive-for-chick-fil-a-leader-academy/ 2018-12-13T18:33+00:00 https://www.brookhill.org/the-mavs-defeat-the-rockets/ 2018-12-12T20:38+00:00 https://www.brookhill.org/middle-and-upper-school-christmas-chapel/ 2018-12-12T20:36+00:00 https://www.brookhill.org/the-stock-market-game/ 2018-12-12T23:02+00:00 https://www.brookhill.org/ozbots-at-the-lower-school-library/ 2018-12-12T20:27+00:00 https://www.brookhill.org/reality-fair-4/ 2018-12-05T22:34+00:00 https://www.brookhill.org/building-winter-memories/ 2018-12-05T22:29+00:00 https://www.brookhill.org/marketing-classes-go-to-the-museum/ 2018-12-05T22:20+00:00 https://www.brookhill.org/4th-grade-goes-to-the-perot-museum/ 2018-12-05T22:17+00:00 https://www.brookhill.org/business-principles-students-present-in-class/ 2018-12-05T22:18+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-cheer-2/ 2018-11-14T20:08+00:00 https://www.brookhill.org/volleyball-end-of-season/ 2018-11-14T20:03+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-our-dinner-theatre-cast/ 2018-11-14T20:03+00:00 https://www.brookhill.org/brothers-on-the-field/ 2018-11-14T21:43+00:00 https://www.brookhill.org/red-white-blue-festival/ 2018-11-07T22:06+00:00 https://www.brookhill.org/density-lab/ 2018-11-07T22:01+00:00 https://www.brookhill.org/business-principals-helps-with-the-lower-school-book-fair/ 2018-11-07T21:45+00:00 https://www.brookhill.org/mom-im-bored-we-never-do-anything/ 2018-10-31T20:15+00:00 https://www.brookhill.org/spanish-class-went-to-the-selena-experience/ 2018-10-31T20:13+00:00 https://www.brookhill.org/book-buddies-at-the-lower-school/ 2018-10-31T20:10+00:00 https://www.brookhill.org/our-boarding-community-celebrates-oktoberfest/ 2018-10-31T19:58+00:00 https://www.brookhill.org/sisters-on-the-court/ 2018-10-30T01:07+00:00 https://www.brookhill.org/psia-practices/ 2018-10-24T16:51+00:00 https://www.brookhill.org/top-10/ 2018-10-24T15:51+00:00 https://www.brookhill.org/zonta-club/ 2018-10-24T15:45+00:00 https://www.brookhill.org/breckenridge-village-comes-to-play-softball/ 2018-10-17T22:29+00:00 https://www.brookhill.org/cell-membrane-lab/ 2018-10-11T00:57+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-gets-ready-for-college/ 2018-10-09T22:43+00:00 https://www.brookhill.org/chick-fil-a-leader-academy/ 2018-10-09T22:14+00:00 https://www.brookhill.org/staff/dulany-ken/ 2022-09-07T19:33+00:00 https://www.brookhill.org/2018-family-participation/ 2018-09-25T20:44+00:00 https://www.brookhill.org/the-brook-hill-school-breaks-ground-on-new-business-lab/ 2020-07-01T15:58+00:00 https://www.brookhill.org/staff/collum-spencer/ 2022-09-13T15:42+00:00 https://www.brookhill.org/staff/fitzgeraldamy/ 2021-01-26T20:04+00:00 https://www.brookhill.org/join-in-on-the-fun/ 2018-09-14T22:43+00:00 https://www.brookhill.org/staff/longenecker-jessica/ 2021-10-13T16:58+00:00 https://www.brookhill.org/texas-bank-and-trust-student-board-of-directors/ 2018-09-11T21:33+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-prepares-brigida-walken/ 2018-09-11T21:13+00:00 https://www.brookhill.org/afm-memorial-ground-breaking/ 2018-09-11T21:42+00:00 https://www.brookhill.org/tips-for-success/ 2018-09-11T20:06+00:00 https://www.brookhill.org/dual-credit/ 2018-09-11T20:06+00:00 https://www.brookhill.org/staff/serrano-kim/ 2022-09-07T19:49+00:00 https://www.brookhill.org/meet-our-new-faculty-and-staff/ 2018-08-15T22:13+00:00 https://www.brookhill.org/staff/kanaykina-laura/ 2023-05-03T19:52+00:00 https://www.brookhill.org/staff/abston-rachel/ 2021-09-24T15:26+00:00 https://www.brookhill.org/staff/harris-jinny/ 2022-09-13T15:45+00:00 https://www.brookhill.org/staff/longenecker-ben/ 2022-09-07T19:44+00:00 https://www.brookhill.org/staff/loudermilk-danny/ 2023-02-09T14:41+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-prepares-trinity-harris/ 2018-07-05T17:04+00:00 https://www.brookhill.org/summer-sand-volleyball/ 2018-07-05T15:10+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-prepares-cade-wofford/ 2018-07-24T16:18+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-prepares-kayleigh-smith/ 2018-06-29T17:25+00:00 https://www.brookhill.org/staff/thomson-chaundra/ 2023-02-09T14:46+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-prepares-karina-redfern/ 2018-06-19T14:53+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-prepares-logan-kirkpatrick/ 2018-06-07T17:15+00:00 https://www.brookhill.org/fine-arts-banquet-5/ 2018-05-18T21:16+00:00 https://www.brookhill.org/athletic-gala-4/ 2018-05-18T21:07+00:00 https://www.brookhill.org/kindergarten-day/ 2018-05-18T21:01+00:00 https://www.brookhill.org/senior-breakfast-3/ 2018-05-18T20:58+00:00 https://www.brookhill.org/2018-east-texas-salute/ 2018-05-18T20:00+00:00 https://www.brookhill.org/east-texas-salute-is-on-saturday/ 2018-05-09T21:20+00:00 https://www.brookhill.org/a-virtual-lab-helps-prepare-7th-graders-for-their-frog-dissection/ 2018-05-09T21:01+00:00 https://www.brookhill.org/meet-sharad-and-ibrahim/ 2018-05-09T20:50+00:00 https://www.brookhill.org/upper-school-choir-tapps-update/ 2018-05-09T19:43+00:00 https://www.brookhill.org/the-sound-of-music-is-almost-in-the-history-book/ 2018-05-09T19:35+00:00 https://www.brookhill.org/a-virtual-field-trip-took-place-in-the-lower-school-library/ 2018-05-09T19:22+00:00 https://www.brookhill.org/update-on-the-new-boarding-houses/ 2018-05-09T18:49+00:00 https://www.brookhill.org/quail-and-worm-dissections-are-happening-in-middle-school/ 2018-05-09T21:15+00:00 https://www.brookhill.org/lets-celebrate-fine-arts-at-brook-hill/ 2018-05-09T19:36+00:00 https://www.brookhill.org/46750-2/ 2018-05-09T19:42+00:00 https://www.brookhill.org/fourth-grade-attends-mock-trial/ 2018-05-09T19:26+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-grade-completes-their-projects-on-heroes-found-in-the-american-freedom-museum/ 2018-05-09T19:38+00:00 https://www.brookhill.org/pre-k-students-visit-the-zoo/ 2018-05-04T21:31+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-grade-serves-at-the-east-texas-food-bank/ 2018-05-04T21:24+00:00 https://www.brookhill.org/our-students-learn-business-organization-skills/ 2018-05-04T21:18+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-our-middle-school-choirs/ 2018-05-07T13:59+00:00 https://www.brookhill.org/coach-agnew-sets-up-an-escape-room-for-his-students/ 2018-05-04T21:14+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-is-involved-in-boys-and-girls-club-of-east-texas/ 2018-04-27T19:54+00:00 https://www.brookhill.org/service-saturday-at-jesus-closet-ministries/ 2018-04-27T19:18+00:00 https://www.brookhill.org/eighth-graders-make-race-cars/ 2018-04-27T19:16+00:00 https://www.brookhill.org/second-grade-scuba-diving-experience/ 2018-04-27T19:04+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-boys-golf-team-claims-2nd-place-finish-at-tapps-regional-tournament-in-austin/ 2018-04-27T19:00+00:00 https://www.brookhill.org/orchestra-placed-second-tapps-state-competition/ 2018-04-27T18:51+00:00 https://www.brookhill.org/war-of-1812-cannon-is-now-in-the-american-freedom-museum/ 2018-04-27T18:00+00:00 https://www.brookhill.org/meet-sharon-and-esther/ 2018-04-27T15:30+00:00 https://www.brookhill.org/paws-for-books/ 2018-04-27T20:25+00:00 https://www.brookhill.org/2018-east-texas-giving-day/ 2018-04-27T19:02+00:00 https://www.brookhill.org/staff/sturdivantjaime-2/ 2022-07-14T15:59+00:00 https://www.brookhill.org/college-student-safety-and-awareness/ 2018-04-27T20:25+00:00 https://www.brookhill.org/rotary-young/ 2018-04-20T21:18+00:00 https://www.brookhill.org/the-lord-provides/ 2018-04-20T21:10+00:00 https://www.brookhill.org/college-fair-3/ 2018-04-20T21:12+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-the-bh-golf-team/ 2021-07-10T13:35+00:00 https://www.brookhill.org/east-texas-salute-2018-honoring-vietnam-veterans/ 2018-04-20T21:13+00:00 https://www.brookhill.org/meet-florencia-and-seungje/ 2018-04-20T19:36+00:00 https://www.brookhill.org/shadow-a-student-at-brook-hill-2/ 2018-04-20T21:15+00:00 https://www.brookhill.org/preview-our-auction-items/ 2018-04-13T19:22+00:00 https://www.brookhill.org/sound-of-music-tickets-now-available/ 2018-04-13T19:25+00:00 https://www.brookhill.org/robots-in-action-using-collaboration-communication-creativity-and-critical-thinking/ 2018-04-13T19:04+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-kami/ 2018-04-13T19:01+00:00 https://www.brookhill.org/coach-collinss-class-learned-about-genetics-in-the-afm/ 2018-04-13T18:57+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-prepares-2/ 2019-01-11T21:56+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-amber-robbins/ 2018-04-13T20:37+00:00 https://www.brookhill.org/bridge-invention-in-mrs-atteberys-class/ 2018-04-13T18:39+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-mr-ballard/ 2018-04-13T18:38+00:00 https://www.brookhill.org/some-of-our-teachers-took-class-outside-this-week/ 2018-04-13T18:26+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-science-students-build-race-cars/ 2018-04-13T18:17+00:00 https://www.brookhill.org/sixth-seventh-eighth-and-ninth-graders-went-on-college-trips-this-week/ 2018-04-13T18:45+00:00 https://www.brookhill.org/senior-moments-2/ 2018-04-06T21:41+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-prepares/ 2018-06-07T17:13+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-18/ 2018-04-06T21:29+00:00 https://www.brookhill.org/theres-no-place-like-brook-hill/ 2018-04-06T21:26+00:00 https://www.brookhill.org/the-sound-of-music-tickets-now-available/ 2018-04-06T21:11+00:00 https://www.brookhill.org/resurrection-week-at-the-brook-hill-school/ 2018-03-27T19:25+00:00 https://www.brookhill.org/oasis-day-at-the-brook-hill-school/ 2018-03-27T19:17+00:00 https://www.brookhill.org/what-could-you-do-with-an-extra-5000/ 2018-03-27T15:50+00:00 https://www.brookhill.org/45566-2/ 2018-03-23T22:41+00:00 https://www.brookhill.org/sparc-assembly/ 2018-03-23T22:35+00:00 https://www.brookhill.org/chemistry-students-learn-about-acids-and-bases/ 2018-03-23T22:26+00:00 https://www.brookhill.org/environmental-science-students-observe-the-water-quality-at-bh/ 2018-03-27T19:47+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-computer-classes-took-class-to-the-afm-this-week/ 2018-03-23T22:20+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-hannah/ 2018-03-23T22:13+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-17/ 2018-03-23T22:10+00:00 https://www.brookhill.org/a-thread-runs-through-it/ 2018-06-07T16:19+00:00 https://www.brookhill.org/follow-the-yellow-brick-road/ 2018-03-23T21:58+00:00 https://www.brookhill.org/2017-2018-guard-basketball-district-awards/ 2018-03-20T20:29+00:00 https://www.brookhill.org/sparc-8th-grade-in-washington-d-c/ 2018-03-09T22:02+00:00 https://www.brookhill.org/sparc-7th-heaven/ 2018-03-09T21:56+00:00 https://www.brookhill.org/sparc-6th-grade-in-hill-country/ 2018-03-09T21:57+00:00 https://www.brookhill.org/good-luck-to-our-2017-alumnus-alec-kitt/ 2018-03-09T21:44+00:00 https://www.brookhill.org/sparc-around-the-world-2/ 2018-03-09T22:09+00:00 https://www.brookhill.org/sparc-across-the-nation-2/ 2018-03-09T22:09+00:00 https://www.brookhill.org/sparc-at-home-2/ 2018-03-09T22:09+00:00 https://www.brookhill.org/45233-2/ 2018-03-09T21:28+00:00 https://www.brookhill.org/students-participate-in-speech-meet/ 2018-03-09T21:25+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-orchestra-performs-for-peers/ 2018-03-09T21:20+00:00 https://www.brookhill.org/quarterly-awards-chapel/ 2018-03-09T21:15+00:00 https://www.brookhill.org/2017-2018-boys-soccer-district-awards/ 2018-03-22T01:38+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-celebrates-fine-arts-week-special-chapel/ 2018-03-02T22:36+00:00 https://www.brookhill.org/armor-god-projects-middle-school-bible-class/ 2018-03-02T22:26+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-learns-artist/ 2018-03-02T22:22+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-grade-olympics/ 2018-03-02T22:20+00:00 https://www.brookhill.org/third-grade-learns-form-triangles-circles/ 2018-03-02T22:18+00:00 https://www.brookhill.org/third-graders-practice-metric-measurements-making-origami-frogs-jump/ 2018-03-02T22:15+00:00 https://www.brookhill.org/let-scheduling-begin/ 2018-03-02T22:11+00:00 https://www.brookhill.org/how-do-we-get-here/ 2018-03-09T20:20+00:00 https://www.brookhill.org/international-night-coming/ 2018-03-02T22:06+00:00 https://www.brookhill.org/resurrection-week-less-month-away/ 2018-03-02T22:03+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-duke-tip-qualifiers/ 2018-03-02T22:00+00:00 https://www.brookhill.org/dan-patrick-visits-american-freedom-museum/ 2018-03-02T21:58+00:00 https://www.brookhill.org/happy-texas-independence-day-3/ 2018-03-02T21:52+00:00 https://www.brookhill.org/camp-city-coming-back/ 2018-03-02T22:39+00:00 https://www.brookhill.org/kurtlee-smith-representing-brook-hill-san-antonio-stock-show/ 2018-02-23T22:05+00:00 https://www.brookhill.org/first-grade-performs-lower-school-chapel/ 2018-02-23T21:57+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-science-cell-lab/ 2018-02-23T21:53+00:00 https://www.brookhill.org/math-olympics/ 2018-02-23T21:48+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-6th-grade-take-look-bh-middle-school-athletics/ 2018-02-23T21:18+00:00 https://www.brookhill.org/girls-soccer-district-awards/ 2018-03-20T20:16+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-16/ 2018-02-23T20:18+00:00 https://www.brookhill.org/calebcollins/ 2018-08-23T13:45+00:00 https://www.brookhill.org/44778-2/ 2018-02-23T21:00+00:00 https://www.brookhill.org/fourth-grade-visits-american-freedom-museum/ 2018-02-23T21:30+00:00 https://www.brookhill.org/valentines-parties-lower-school/ 2018-02-15T22:43+00:00 https://www.brookhill.org/second-grade-talks-love-lower-school-chapel/ 2018-02-16T20:57+00:00 https://www.brookhill.org/44543-2/ 2018-02-15T22:24+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-fine-arts-students-shone-stage/ 2018-02-15T22:19+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-lego-club-remaining-busy-throughout-semester/ 2018-02-15T22:01+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-bailey/ 2018-02-15T21:54+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-anna-bailey/ 2018-02-20T16:41+00:00 https://www.brookhill.org/yellow-brick-road-lead/ 2018-02-15T21:48+00:00 https://www.brookhill.org/colleges-come-campus-students/ 2018-02-15T21:41+00:00 https://www.brookhill.org/presidents-day-really-holiday/ 2018-02-15T21:33+00:00 https://www.brookhill.org/another-self-defense-class-coming/ 2018-02-20T19:45+00:00 https://www.brookhill.org/isaiah-shows-love-god-lower-school-chapel/ 2018-02-12T14:58+00:00 https://www.brookhill.org/interested-pre-k-preview-day/ 2018-02-11T03:45+00:00 https://www.brookhill.org/join-us-monday-middle-upper-school-look-see/ 2018-02-11T03:46+00:00 https://www.brookhill.org/pre-ap-chemistry-uses-tablets-class/ 2018-02-09T23:51+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-tennis-off-great-start/ 2018-02-09T23:46+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-fine-arts-students-celebrate-successful-performance/ 2018-02-09T23:44+00:00 https://www.brookhill.org/junior-college-trip-3/ 2018-02-09T23:40+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-graders-colonists-day/ 2018-02-09T23:31+00:00 https://www.brookhill.org/third-grade-creates-valentines-cards-senior-citizens/ 2018-02-09T23:42+00:00 https://www.brookhill.org/mrs-browns-students-complete-multiplication-puzzle-create-something-festive/ 2018-02-09T23:22+00:00 https://www.brookhill.org/its-a-small-world-after-all/ 2018-02-09T23:14+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-15/ 2018-02-09T23:03+00:00 https://www.brookhill.org/texas-history-american-freedom-museum/ 2018-02-02T22:42+00:00 https://www.brookhill.org/sharing-special-moments/ 2018-02-02T22:31+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-science-fair/ 2018-02-02T21:57+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-14/ 2018-02-02T21:51+00:00 https://www.brookhill.org/a-team-tutoring/ 2018-02-02T21:45+00:00 https://www.brookhill.org/44175-2/ 2018-02-02T21:41+00:00 https://www.brookhill.org/kindergartners-learn-animals-hibernate/ 2018-02-02T21:29+00:00 https://www.brookhill.org/register-admissions-month-today/ 2018-02-02T21:24+00:00 https://www.brookhill.org/jesus-performs-miracles-lower-school-chapel/ 2018-02-02T17:50+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-tennis-started-yesterday-off-great-start/ 2018-02-02T17:11+00:00 https://www.brookhill.org/one-boarding-students-teaches-group-second-graders-promise-academy-china/ 2018-02-02T17:01+00:00 https://www.brookhill.org/seventh-eighth-grade-art-students-creating-abstract-animal-structures/ 2018-02-02T16:41+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-academic-quiz-bowl/ 2018-02-02T22:01+00:00 https://www.brookhill.org/43961-2/ 2018-01-29T19:54+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-practicing-11th-annual-performance-coming/ 2018-01-26T22:32+00:00 https://www.brookhill.org/moms-in-prayer-2/ 2018-01-26T22:28+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-ms-us-honor-roll/ 2018-01-26T22:12+00:00 https://www.brookhill.org/upper-school-humanities-teacher-two-essays-published-book-c-s-lewis/ 2018-01-30T21:37+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-denise-2/ 2018-01-26T20:34+00:00 https://www.brookhill.org/using-ipads-write-sight-words/ 2018-01-26T20:29+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-beyond/ 2018-01-27T12:12+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-13/ 2018-01-26T20:21+00:00 https://www.brookhill.org/good-news-tax-cuts-jobs-act/ 2018-01-28T14:30+00:00 https://www.brookhill.org/meet-new-boarding-students/ 2018-01-26T20:15+00:00 https://www.brookhill.org/jesus-disciples-break-bread-lower-school-chapel/ 2018-01-30T21:34+00:00 https://www.brookhill.org/fourth-graders-serve-others/ 2018-01-26T20:51+00:00 https://www.brookhill.org/bh-snow-day/ 2018-01-19T20:30+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-represented-chamber-commerce-career-connections/ 2018-01-22T19:17+00:00 https://www.brookhill.org/11th-annual-middle-school-potatoes-plays/ 2018-01-19T20:12+00:00 https://www.brookhill.org/news-from-the-library/ 2018-01-19T18:49+00:00 https://www.brookhill.org/re-enrollment-party-cabin/ 2018-01-19T20:16+00:00 https://www.brookhill.org/self-defense-class/ 2018-01-19T17:41+00:00 https://www.brookhill.org/re-enrollment-opens-wednesday-january-24/ 2018-01-12T21:18+00:00 https://www.brookhill.org/welcome-to-vidigami/ 2018-01-12T21:33+00:00 https://www.brookhill.org/43643-2/ 2018-01-12T19:35+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-12/ 2018-01-12T17:45+00:00 https://www.brookhill.org/munchkins-ruby-slippers-yellow-brick-road-common/ 2018-01-05T22:01+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-girls-soccer-team-makes-history/ 2018-01-05T21:57+00:00 https://www.brookhill.org/re-enrollment-coming/ 2018-01-05T20:23+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-11/ 2018-01-05T20:12+00:00 https://www.brookhill.org/43450-2/ 2018-01-29T17:44+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hills-alive-sound-music/ 2018-01-05T20:09+00:00 https://www.brookhill.org/guard-chorale-sings-tyler/ 2017-12-15T20:48+00:00 https://www.brookhill.org/re-gift-gift-christmas/ 2017-12-15T20:44+00:00 https://www.brookhill.org/self-on-the-shelf/ 2017-12-15T20:49+00:00 https://www.brookhill.org/guard-basketball-soccer-full-swing/ 2017-12-15T20:40+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-library-donates-1300-books-money-mauriceville-elementary/ 2017-12-15T20:23+00:00 https://www.brookhill.org/museum-holiday-hours/ 2017-12-15T20:50+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-10/ 2017-12-15T20:07+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-graders-christmas-history-lesson-afm/ 2017-12-15T20:42+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-students-coding-computer-lab/ 2017-12-15T20:42+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-graders-christmas-lesson-scavenger-hunt/ 2017-12-15T20:42+00:00 https://www.brookhill.org/christmas-at-the-brook-3/ 2017-12-09T00:15+00:00 https://www.brookhill.org/give-gift-cabin-coffee-christmas/ 2017-12-09T00:08+00:00 https://www.brookhill.org/three-outstanding-athletes-playing-next-level/ 2017-12-09T00:05+00:00 https://www.brookhill.org/first-elf-day-ornelas-hall/ 2017-12-08T23:58+00:00 https://www.brookhill.org/cadet-singers-perform-christmas-musical/ 2017-12-08T23:10+00:00 https://www.brookhill.org/starry-night-inspired-bethlehem-landscapes-lower-school-art-classes/ 2017-12-08T22:55+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-students-engineer-slow-roller-coasters-science-lab/ 2017-12-08T22:43+00:00 https://www.brookhill.org/7th-grade-boys-sing-height-tyler/ 2017-12-08T22:34+00:00 https://www.brookhill.org/merry-christmas-village/ 2017-12-08T22:32+00:00 https://www.brookhill.org/rod-heather-fletcher-visit-lubbock/ 2017-12-08T22:57+00:00 https://www.brookhill.org/43124-2/ 2018-01-29T17:44+00:00 https://www.brookhill.org/reality-fair-3/ 2017-12-08T22:15+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-9/ 2017-12-08T21:47+00:00 https://www.brookhill.org/nhs-induction/ 2017-12-01T22:05+00:00 https://www.brookhill.org/second-third-grade-christmas-performance/ 2017-12-01T22:02+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-fall-field-night-3/ 2017-12-01T21:51+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-alan-elaina/ 2017-12-01T21:42+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-grade-learns-american-freedom-museum/ 2017-12-01T21:40+00:00 https://www.brookhill.org/prepping-for-finals-early/ 2017-12-04T15:12+00:00 https://www.brookhill.org/christmas-time-brook-hill/ 2017-12-01T21:29+00:00 https://www.brookhill.org/mrs-dawkins-mrs-ponce-take-students-ross-perot/ 2017-12-04T17:00+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-8/ 2017-12-04T17:10+00:00 https://www.brookhill.org/taste-whats-come/ 2017-12-01T17:36+00:00 https://www.brookhill.org/deck-halls-addition-family-tradition/ 2017-12-04T17:21+00:00 https://www.brookhill.org/spread-holiday-cheer-bh-moms-ornament-exchange/ 2017-12-04T15:13+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-thanksgiving-feasts/ 2017-11-16T19:45+00:00 https://www.brookhill.org/packaging-fragile-products-affordable-price-macroeconomics/ 2017-11-16T19:14+00:00 https://www.brookhill.org/physical-chemical-changes-form-gak/ 2017-11-16T19:10+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-choir-fall-concert/ 2017-11-16T19:07+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-samantha/ 2017-11-16T19:50+00:00 https://www.brookhill.org/basketball-season-upon-us/ 2017-11-16T19:01+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-humanities-classes-building-newspapers/ 2017-11-16T18:47+00:00 https://www.brookhill.org/school-tool-box/ 2017-11-16T18:45+00:00 https://www.brookhill.org/eighth-grade-science-students-make-bouncy-balls/ 2017-11-16T18:43+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-many-volleyball-players/ 2017-11-16T16:48+00:00 https://www.brookhill.org/fourth-graders-learn-caddo-indians/ 2017-11-15T22:57+00:00 https://www.brookhill.org/new-2017-middle-school-student-council-hits-ground-running-enthusiasm/ 2017-11-15T22:54+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-denise/ 2017-11-15T22:40+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-to-mccray/ 2017-11-15T22:33+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-7/ 2017-11-15T22:28+00:00 https://www.brookhill.org/college-emphasis-week-2/ 2017-11-15T22:22+00:00 https://www.brookhill.org/water-beginning-rise/ 2017-11-15T21:34+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-kyla-mikayla/ 2017-11-15T21:20+00:00 https://www.brookhill.org/choir-students-perform-mistletoe-magic/ 2017-11-15T21:38+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-choir-students/ 2017-11-10T21:26+00:00 https://www.brookhill.org/three-murders-monday/ 2017-11-10T21:10+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-fall-festival/ 2017-11-10T21:05+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-going-want-go/ 2017-11-10T20:55+00:00 https://www.brookhill.org/fall-fest-face-painting/ 2017-11-10T20:50+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-art-work-genny-wood-fine-art-exhibition/ 2017-11-13T17:10+00:00 https://www.brookhill.org/thank-you-for-your-service/ 2017-11-10T20:38+00:00 https://www.brookhill.org/saddle-up-and-read/ 2017-11-10T20:31+00:00 https://www.brookhill.org/moms-yoga-patio/ 2021-04-26T20:39+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-hannah-colton-madyson/ 2017-11-10T20:08+00:00 https://www.brookhill.org/bible-jeopardy-continues-second-graders/ 2017-11-10T19:47+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-performs-genny-wood-fine-art-show/ 2017-11-13T17:10+00:00 https://www.brookhill.org/second-grade-goes-american-freedom-museum/ 2017-11-04T00:04+00:00 https://www.brookhill.org/peter-miraculously-escapes-put-prison/ 2017-11-03T23:42+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-maddie-anthony/ 2017-11-03T23:31+00:00 https://www.brookhill.org/dont-miss-experiencing-years-dinner-theatre/ 2017-11-03T23:52+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-movie-night-2/ 2017-11-03T22:21+00:00 https://www.brookhill.org/academic-quiz-bowl-team/ 2017-11-03T22:14+00:00 https://www.brookhill.org/mrs-dawkins-class-writes-scary-stories-halloween/ 2017-11-03T22:11+00:00 https://www.brookhill.org/mrs-batis-hosts-candy-party-class/ 2017-11-03T22:04+00:00 https://www.brookhill.org/second-grade-visit-jacksonville-mayor/ 2017-11-03T22:00+00:00 https://www.brookhill.org/seniors-receive-candy-exchange-submitted-college-applications/ 2017-11-03T21:57+00:00 https://www.brookhill.org/pre-k-tells-stories-class-using-pretzel-sticks/ 2017-11-03T21:55+00:00 https://www.brookhill.org/guard-dog-breakfast-eyes-brook-hill-mom/ 2018-01-29T17:45+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-6/ 2017-11-03T21:34+00:00 https://www.brookhill.org/seventh-grade-boys-take-choir-practice-american-freedom-museum/ 2017-11-03T21:31+00:00 https://www.brookhill.org/tis-the-season/ 2017-11-03T21:26+00:00 https://www.brookhill.org/refresh-mind-body-soul-yoga-patio/ 2017-11-03T21:25+00:00 https://www.brookhill.org/identifying-physical-chemical-changes-8th-grade-science/ 2017-11-03T21:22+00:00 https://www.brookhill.org/chickfila-gift-certificates-now-cabin/ 2017-10-28T03:29+00:00 https://www.brookhill.org/7th-grade-team-tapsac-champions/ 2017-10-27T21:58+00:00 https://www.brookhill.org/powder-puff-football-game/ 2017-10-27T21:52+00:00 https://www.brookhill.org/dinner-theatre-tickets-sale-now/ 2017-10-27T21:36+00:00 https://www.brookhill.org/heating-compounds-chemistry/ 2017-10-27T21:29+00:00 https://www.brookhill.org/scholarship-opportunities/ 2017-10-27T21:24+00:00 https://www.brookhill.org/join-our-family/ 2017-10-27T21:23+00:00 https://www.brookhill.org/pumpkins-parade-lower-school/ 2017-10-27T21:22+00:00 https://www.brookhill.org/power-youve-got-friend/ 2017-10-28T04:04+00:00 https://www.brookhill.org/bible-jeopardy-lower-school-chapel/ 2017-10-27T20:50+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-5/ 2017-10-27T21:56+00:00 https://www.brookhill.org/41992-2/ 2017-10-27T20:24+00:00 https://www.brookhill.org/mrs-newmans-class-learning-light-art-class/ 2017-10-27T20:12+00:00 https://www.brookhill.org/not-late-get-flu-shot/ 2017-10-23T19:53+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-4/ 2017-10-21T00:14+00:00 https://www.brookhill.org/keeping-faith-strong-college/ 2017-10-21T00:07+00:00 https://www.brookhill.org/mrs-dahns-third-graders-learning-winslow-homer-art-class/ 2017-10-21T00:02+00:00 https://www.brookhill.org/awards-given-week-lower-school-chapel/ 2017-10-20T23:58+00:00 https://www.brookhill.org/third-graders-learn-sculpt-write-cursive/ 2017-10-20T23:53+00:00 https://www.brookhill.org/41870-2/ 2017-10-20T23:43+00:00 https://www.brookhill.org/founders-day-2/ 2017-10-20T23:54+00:00 https://www.brookhill.org/whats-better-great-done-murder-mystery/ 2017-10-20T23:17+00:00 https://www.brookhill.org/21st-annual-brook-hill-golf-classic/ 2017-10-20T21:51+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-recently-implemented-robotics-club-students-enjoy-challenge/ 2017-10-20T23:17+00:00 https://www.brookhill.org/alumni-weekend/ 2017-10-20T21:24+00:00 https://www.brookhill.org/moms-recess-breakaway/ 2017-10-20T16:04+00:00 https://www.brookhill.org/poised-for-further-impact/ 2017-10-20T15:43+00:00 https://www.brookhill.org/41735-2/ 2017-10-13T20:50+00:00 https://www.brookhill.org/virginia-military-institute/ 2017-10-13T20:46+00:00 https://www.brookhill.org/god-created-world-week-lower-school-chapel/ 2017-10-13T20:44+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-medal-madness/ 2017-10-13T20:27+00:00 https://www.brookhill.org/required-conferences-brook-hill-lower-school/ 2017-10-13T18:32+00:00 https://www.brookhill.org/second-graders-learn-living-non-living-things/ 2017-10-06T19:36+00:00 https://www.brookhill.org/emerging-leaders/ 2017-10-06T16:50+00:00 https://www.brookhill.org/college-fair-2/ 2017-10-06T16:48+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-3/ 2017-10-08T01:23+00:00 https://www.brookhill.org/organization-101-one-key-success/ 2018-01-29T17:44+00:00 https://www.brookhill.org/good-samaritan-visits-lower-school-chapel/ 2017-10-06T15:50+00:00 https://www.brookhill.org/pcm-choir-middle-upper-school-chapel/ 2017-10-06T16:47+00:00 https://www.brookhill.org/bohr-models-8th-grade-science-class/ 2017-10-06T14:28+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-art-students-will-pieces-showcased-tyler-museum-arts-day-dead-celebration/ 2017-10-06T14:25+00:00 https://www.brookhill.org/art/ 2017-10-06T14:21+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-brings-lifelong-friends/ 2017-10-06T14:17+00:00 https://www.brookhill.org/invite-friend-lower-school-look-see-dinner/ 2017-10-06T16:30+00:00 https://www.brookhill.org/applications-open-18-19-school-year/ 2017-10-06T16:31+00:00 https://www.brookhill.org/david-overtakes-goliath-lower-school-chapel/ 2017-09-29T20:36+00:00 https://www.brookhill.org/east-texas-state-fair-art-results/ 2017-09-29T20:12+00:00 https://www.brookhill.org/sparc-2018-register-today/ 2017-09-29T20:05+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-students-practicing-self-portraits/ 2017-09-29T19:17+00:00 https://www.brookhill.org/many-community-helpers-came-school-today/ 2017-09-29T19:12+00:00 https://www.brookhill.org/parachute-pre-k-pe/ 2017-09-29T18:49+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday-2/ 2017-09-29T20:16+00:00 https://www.brookhill.org/celebrating-past-future/ 2017-09-29T20:15+00:00 https://www.brookhill.org/fourth-graders-play-hide-seek-afm/ 2017-10-02T15:19+00:00 https://www.brookhill.org/volleyball-volunteers-east-texas-food-bank/ 2017-10-02T14:59+00:00 https://www.brookhill.org/zacchaeus-climbs-tree-lower-school-chapel/ 2017-09-29T20:36+00:00 https://www.brookhill.org/eighth-graders-make-models-learn-different-theories/ 2017-09-22T20:56+00:00 https://www.brookhill.org/third-grade-wins-family-participation-contest/ 2017-09-22T20:44+00:00 https://www.brookhill.org/participate-brook-hill-golf-classic/ 2017-09-25T14:33+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-graders-learn-armor-god/ 2017-09-22T20:36+00:00 https://www.brookhill.org/pre-k-learns-letter/ 2017-09-22T20:32+00:00 https://www.brookhill.org/second-graders-learn-communities/ 2017-09-22T20:27+00:00 https://www.brookhill.org/third-grade-begins-raise-pennies/ 2017-09-22T20:08+00:00 https://www.brookhill.org/get-know-admissions-representatives-dream-colleges/ 2017-09-25T14:47+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-library-hosts-book-tasting/ 2017-09-22T19:55+00:00 https://www.brookhill.org/american-freedom-museum-fun-fact-friday/ 2017-09-22T19:48+00:00 https://www.brookhill.org/ms-spradlins-class-got-use-ipads/ 2017-09-22T19:45+00:00 https://www.brookhill.org/guard-chorale-sings-smith-countys-911-event/ 2017-09-22T19:38+00:00 https://www.brookhill.org/moms-recess-breakaway-kicks-off/ 2017-09-22T19:36+00:00 https://www.brookhill.org/tickets-still-available-founders-day-lee-strobel/ 2017-09-22T19:34+00:00 https://www.brookhill.org/eleventh-grade-american-freedom-museum-911/ 2017-09-15T21:06+00:00 https://www.brookhill.org/kindergarten-eats-apples-class/ 2017-09-15T21:02+00:00 https://www.brookhill.org/pre-k-students-fold-laundry-library/ 2017-09-15T20:40+00:00 https://www.brookhill.org/do-you-know/ 2017-09-15T21:07+00:00 https://www.brookhill.org/moms-recess-breakaway-kicks-off-next-week/ 2017-09-15T20:36+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-honor-rod-heather-fletcher-years-founders-day-celebration/ 2017-09-15T20:35+00:00 https://www.brookhill.org/fiifth-grade-visits-american-freedom-museum/ 2017-09-15T20:33+00:00 https://www.brookhill.org/second-graders-scoot-class/ 2017-09-15T20:27+00:00 https://www.brookhill.org/volleyball-players-learn/ 2017-09-18T04:20+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-volleyball-teams-defeat-tk-gorman/ 2017-09-15T18:55+00:00 https://www.brookhill.org/volleyball-pepper-pals-revealed/ 2017-09-17T19:33+00:00 https://www.brookhill.org/serving-at-church/ 2017-09-17T13:42+00:00 https://www.brookhill.org/community-service-fair-brook-hill/ 2017-09-15T18:30+00:00 https://www.brookhill.org/more-than-just-a-shave/ 2017-09-08T20:55+00:00 https://www.brookhill.org/achievement-testing-lower-school/ 2017-09-08T21:05+00:00 https://www.brookhill.org/family-participation-along-hurricane-harvey-relief/ 2017-09-13T00:30+00:00 https://www.brookhill.org/parent-principal-stay-ground/ 2017-09-08T20:59+00:00 https://www.brookhill.org/history-under-a-microscope-2/ 2017-09-08T18:41+00:00 https://www.brookhill.org/back-school-tips-start-now/ 2018-01-29T17:45+00:00 https://www.brookhill.org/graphing-in-kindergarten/ 2017-09-07T19:43+00:00 https://www.brookhill.org/tyler-ford-brook-hill-american-warrior-bowl-2/ 2017-09-08T21:02+00:00 https://www.brookhill.org/o-is-for-octopus-2/ 2017-09-07T18:22+00:00 https://www.brookhill.org/way-serve-others/ 2017-09-08T21:02+00:00 https://www.brookhill.org/coming-soon-family-participation-drive-partnering-hurricane-harvey-relief-efforts/ 2017-09-01T22:13+00:00 https://www.brookhill.org/conflict/ 2017-09-01T22:12+00:00 https://www.brookhill.org/john-dixon-represented-brook-hill-boys-state/ 2017-09-01T21:21+00:00 https://www.brookhill.org/floating-pennies-8th-grade-science/ 2017-09-01T21:02+00:00 https://www.brookhill.org/senior-chapel-guard-charge/ 2017-09-01T20:49+00:00 https://www.brookhill.org/family-event-free-movie-showing-case-christ/ 2017-09-01T20:38+00:00 https://www.brookhill.org/moms-coffee-connections/ 2017-09-05T14:41+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-life-full-force/ 2017-09-01T21:02+00:00 https://www.brookhill.org/scripture-game-mrs-ponces-class/ 2017-09-01T21:47+00:00 https://www.brookhill.org/coach-agnew-instituting-technology-class/ 2017-09-01T21:50+00:00 https://www.brookhill.org/kissing-hand-pre-k/ 2017-09-01T19:29+00:00 https://www.brookhill.org/magic-milk-experiment-pre-k-2/ 2017-09-01T19:25+00:00 https://www.brookhill.org/cathy-cook-pre-k/ 2017-09-01T19:17+00:00 https://www.brookhill.org/hurricane-harvey-supply-drive/ 2017-09-02T00:56+00:00 https://www.brookhill.org/staff/kingkelly/ 2021-09-15T15:25+00:00 https://www.brookhill.org/tablets-used-100-common-spanish-words/ 2017-08-25T15:07+00:00 https://www.brookhill.org/sixth-graders-head-american-freedom-museum/ 2017-08-25T14:53+00:00 https://www.brookhill.org/5th-grade-summer-reading-presentations/ 2017-08-25T14:45+00:00 https://www.brookhill.org/first-chapel-ls/ 2017-08-25T15:13+00:00 https://www.brookhill.org/examining-computer-parts-middle-school/ 2017-08-25T15:16+00:00 https://www.brookhill.org/senior-trip-westcliffe/ 2017-08-26T03:45+00:00 https://www.brookhill.org/solar-eclipse/ 2017-08-25T15:14+00:00 https://www.brookhill.org/aj-minter-class-2012-called-mlb-atlanta-braves/ 2017-08-25T15:29+00:00 https://www.brookhill.org/how-to-ace/ 2017-08-22T20:40+00:00 https://www.brookhill.org/staff/attebery-stephanie/ 2022-08-23T19:52+00:00 https://www.brookhill.org/staff/berryheidi/ 2021-09-24T18:50+00:00 https://www.brookhill.org/yea-brook-hills-right-2/ 2017-08-18T23:09+00:00 https://www.brookhill.org/eclipse-viewing-lower-school/ 2017-08-18T23:07+00:00 https://www.brookhill.org/football-season-coming/ 2017-08-18T23:09+00:00 https://www.brookhill.org/first-day-learning-lower-school/ 2017-08-18T23:07+00:00 https://www.brookhill.org/first-day-school/ 2017-08-18T23:08+00:00 https://www.brookhill.org/lee-strobel-author-case-christ-coming-brook-hill/ 2017-08-18T22:57+00:00 https://www.brookhill.org/coffee-cookies-campus/ 2017-08-24T13:39+00:00 https://www.brookhill.org/coffee-conversation-brook-hill-moms/ 2017-08-18T22:56+00:00 https://www.brookhill.org/beingablessing/ 2017-08-18T22:56+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-parents-join-milestones/ 2017-08-18T23:10+00:00 https://www.brookhill.org/met-teachers-on-monday/ 2017-08-18T23:00+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-library-hosts-scavenger-hunt/ 2017-08-18T23:06+00:00 https://www.brookhill.org/meet-teacher-monday/ 2017-08-11T22:25+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-upper-school-used-uniform-sale/ 2017-08-11T22:25+00:00 https://www.brookhill.org/consider-joining-us-year-moms-prayer/ 2017-08-11T22:25+00:00 https://www.brookhill.org/staff/mcknightgayla/ 2022-09-13T15:44+00:00 https://www.brookhill.org/staff/hubbardjereme/ 2023-01-03T20:14+00:00 https://www.brookhill.org/school-almost-come-campus-early-get-everything-ready-go/ 2017-08-11T17:55+00:00 https://www.brookhill.org/upper-school-social-next-week/ 2017-08-04T20:18+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-social-next-week/ 2017-08-04T20:17+00:00 https://www.brookhill.org/missed-lower-school-summer-socials-things-need-know/ 2017-07-28T20:04+00:00 https://www.brookhill.org/middle-upper-school-summer-socials-next-week/ 2017-07-28T19:57+00:00 https://www.brookhill.org/look-now-world-bh-fine-arts/ 2017-07-29T01:30+00:00 https://www.brookhill.org/one-box-one-meal-two-kids/ 2017-07-21T20:14+00:00 https://www.brookhill.org/things-to-consider-when-choosing-school/ 2020-11-13T20:37+00:00 https://www.brookhill.org/twenty-years-joy/ 2017-07-14T19:13+00:00 https://www.brookhill.org/story-fourth-of-july/ 2017-06-29T19:57+00:00 https://www.brookhill.org/justin-powell-representing-brook-hill-denton/ 2017-06-30T15:44+00:00 https://www.brookhill.org/save-date-grade-levels-summer-social/ 2017-06-29T19:42+00:00 https://www.brookhill.org/welcome-new-families/ 2017-06-29T19:18+00:00 https://www.brookhill.org/excitement-builds-for-2017-18-athletic-teams/ 2017-06-23T20:31+00:00 https://www.brookhill.org/one-week-counting/ 2017-06-23T20:17+00:00 https://www.brookhill.org/summer-camps-now/ 2017-06-16T20:01+00:00 https://www.brookhill.org/stay-calm-listen/ 2017-06-16T19:58+00:00 https://www.brookhill.org/cadets-campus-practicing-week/ 2017-06-08T17:24+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-zachary-reed/ 2017-06-08T16:34+00:00 https://www.brookhill.org/order-school-supplies-today/ 2017-06-08T16:21+00:00 https://www.brookhill.org/ls-field-day/ 2017-05-26T18:28+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-class-2017/ 2017-05-26T18:26+00:00 https://www.brookhill.org/memorial-day-american-freedom-museum/ 2017-05-26T18:42+00:00 https://www.brookhill.org/pine-cove-coming-brook-hill-next-week-sign-now/ 2017-05-26T18:45+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-students-promoted-chapel/ 2017-05-26T18:44+00:00 https://www.brookhill.org/seniors-attended-last-chapel-brook-hill-student-giving-advice/ 2017-05-19T23:59+00:00 https://www.brookhill.org/general-george-s-pattons-grandson-brook-hill-etx-salute/ 2017-05-20T00:03+00:00 https://www.brookhill.org/judge-jim-gunter-comes-debate-class-critique-mock-trial/ 2017-05-19T22:56+00:00 https://www.brookhill.org/dont-miss-camp-sign-today/ 2017-05-19T23:59+00:00 https://www.brookhill.org/fourth-grade-brook-hill-lower-school/ 2017-05-19T22:49+00:00 https://www.brookhill.org/it-takes-a-village/ 2017-05-19T22:42+00:00 https://www.brookhill.org/32524-2/ 2017-05-19T22:33+00:00 https://www.brookhill.org/seniors-go-back-kindergarten-day/ 2017-05-19T22:43+00:00 https://www.brookhill.org/fine-arts-banquet-4/ 2017-05-19T22:17+00:00 https://www.brookhill.org/eighth-grade-promoted-high-school/ 2017-05-19T22:13+00:00 https://www.brookhill.org/athletic-awards-gala/ 2017-05-19T22:17+00:00 https://www.brookhill.org/didnt-get-go-cinderella-relive-show-pictures/ 2017-05-19T22:01+00:00 https://www.brookhill.org/2nd-grade-ball/ 2017-05-19T23:54+00:00 https://www.brookhill.org/kindergarten-advances-first-grade/ 2017-05-19T23:50+00:00 https://www.brookhill.org/short-texans-become-tall-texans-fourth-grade/ 2017-05-19T23:50+00:00 https://www.brookhill.org/baseball-guard-season-ends-regional-loss-fort-worth-christian/ 2017-05-17T18:39+00:00 https://www.brookhill.org/get-brook-hill-themed-note-cards-now/ 2017-05-12T21:57+00:00 https://www.brookhill.org/sixth-grade-observes-ecosystems/ 2017-05-12T21:40+00:00 https://www.brookhill.org/hands-heart-christ/ 2017-05-12T21:48+00:00 https://www.brookhill.org/spring-at-the-brook-3/ 2017-05-12T21:31+00:00 https://www.brookhill.org/cinderella/ 2017-05-12T21:31+00:00 https://www.brookhill.org/kindergarten-brook-hill-lower-school/ 2017-05-12T21:50+00:00 https://www.brookhill.org/2016-alumnus-chipper-adams-shares-freshman-year/ 2017-05-12T21:53+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-grade-makes-memories-middle-school/ 2017-05-12T21:11+00:00 https://www.brookhill.org/first-grade-recites-poems-moms/ 2017-05-12T20:50+00:00 https://www.brookhill.org/chuck-wagon-day-lawn/ 2017-05-12T21:50+00:00 https://www.brookhill.org/sixth-grade-launches-rockets/ 2017-05-12T20:29+00:00 https://www.brookhill.org/join-us-east-texas-salute-tomorrow/ 2017-05-12T20:21+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-students-able-travel-world-via-sixth-grade/ 2017-05-12T20:18+00:00 https://www.brookhill.org/coach-collinss-class-dissected-frogs/ 2017-05-12T20:11+00:00 https://www.brookhill.org/register-camp-city-brook-hill-2/ 2017-05-12T21:59+00:00 https://www.brookhill.org/softball-lady-guard-fall-short-fort-worth-christian-regional-round-caps-another-strong-season/ 2017-05-17T18:42+00:00 https://www.brookhill.org/baseball-guard-get-past-legacy-christian-opening-round/ 2017-05-05T18:41+00:00 https://www.brookhill.org/softball-lady-guard-take-care-frisco-legacy-christian-opening-round/ 2017-05-05T18:10+00:00 https://www.brookhill.org/many-awards-received-lower-school-chapel/ 2017-05-04T17:23+00:00 https://www.brookhill.org/virtual-frogs-dissected-preparation-real-thing/ 2017-05-04T17:23+00:00 https://www.brookhill.org/pentathlon-team-competed-state-competition/ 2017-05-04T17:01+00:00 https://www.brookhill.org/quail-dissected-mrs-wallaces-lab/ 2017-05-04T17:01+00:00 https://www.brookhill.org/kindergarten-learning-fish-books/ 2017-05-04T16:59+00:00 https://www.brookhill.org/mrs-englands-job-taken-students-half-day/ 2017-05-04T16:58+00:00 https://www.brookhill.org/humanities-class-uses-tablets-review-skills/ 2017-05-04T16:56+00:00 https://www.brookhill.org/z-is-for-zap/ 2017-05-04T16:53+00:00 https://www.brookhill.org/class-2017-valedictorian-salutatorian-announced/ 2017-05-04T16:49+00:00 https://www.brookhill.org/track-field-athletes-advancing-regional-state-competitions/ 2017-05-04T16:47+00:00 https://www.brookhill.org/ginger-bell-reads-third-graders-cabin/ 2017-05-04T16:43+00:00 https://www.brookhill.org/register-camp-city-brook-hill/ 2017-05-04T13:11+00:00 https://www.brookhill.org/get-know-cinderella-prince-charming/ 2017-05-04T13:11+00:00 https://www.brookhill.org/jeffrey-ann-will-represent-brook-hill-may/ 2017-05-05T21:01+00:00 https://www.brookhill.org/tyler-chamber-commerce-celebrated-brook-hill-teachers/ 2017-05-04T16:49+00:00 https://www.brookhill.org/u-s-history-class-took-trip-nola/ 2017-05-04T16:51+00:00 https://www.brookhill.org/touch-china-mrs-batiss-classroom/ 2017-05-04T16:43+00:00 https://www.brookhill.org/softball-lady-guard-get-walk-off-win-senior-night/ 2017-05-01T00:44+00:00 https://www.brookhill.org/baseball-guard-achieve-playoff-spot-finish-second-district/ 2017-04-30T23:54+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-athletes-awarded-coaches/ 2017-04-28T22:59+00:00 https://www.brookhill.org/hundreds-people-able-travel-world-international-dinner/ 2017-04-28T23:45+00:00 https://www.brookhill.org/orange-rush-run/ 2017-04-28T23:47+00:00 https://www.brookhill.org/third-graders-showcase-inventions/ 2017-04-28T22:23+00:00 https://www.brookhill.org/pre-k-round/ 2017-04-28T23:45+00:00 https://www.brookhill.org/shiver-me-timbers/ 2017-05-04T16:27+00:00 https://www.brookhill.org/know-middle-schooler-belongs-brook-hill/ 2017-04-28T21:26+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-brooks-parham/ 2017-04-28T23:44+00:00 https://www.brookhill.org/middle-upper-school-fine-arts-students-performed-brook-hill/ 2017-04-28T23:44+00:00 https://www.brookhill.org/biology-dissections-progress-learning-conversation/ 2017-04-28T23:44+00:00 https://www.brookhill.org/mr-traviss-class-used-tablets-analyze-essays/ 2017-05-02T16:54+00:00 https://www.brookhill.org/pine-cove-coming-brook-hill-may-29/ 2017-04-28T20:30+00:00 https://www.brookhill.org/lauren-edens-preparation-role-cinderella/ 2017-04-28T20:38+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hills-online-auction-success/ 2017-04-28T19:46+00:00 https://www.brookhill.org/join-us-final-moms-recess-moms-breakaway/ 2017-04-28T18:52+00:00 https://www.brookhill.org/congratulations-guard-chorale/ 2017-04-28T23:45+00:00 https://www.brookhill.org/third-graders-went-shopping-bullard-mission-house/ 2017-04-28T23:46+00:00 https://www.brookhill.org/dont-miss-east-texas-salute-american-freedom-museum/ 2017-04-28T23:47+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-grade-searches-great-american-symbols/ 2017-04-28T23:45+00:00 https://www.brookhill.org/guard-district-title-celebrations-put-hold-loss-tyler-saints/ 2017-04-27T05:36+00:00 https://www.brookhill.org/vega-grand-slam-powers-guard-past-tyler-saints/ 2017-04-24T03:46+00:00 https://www.brookhill.org/one-day-orange-rush-run/ 2017-04-21T21:52+00:00 https://www.brookhill.org/justin-powells-preparation-role-prince-charming/ 2017-04-21T21:46+00:00 https://www.brookhill.org/pine-coves-camp-city-coming-brook-hill/ 2017-04-21T21:39+00:00 https://www.brookhill.org/know-student-belongs-brook-hill-invite-shadow/ 2017-04-21T21:23+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-represented-rotary-club/ 2017-04-21T21:14+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-celebrates-easter-chapel/ 2017-04-21T21:09+00:00 https://www.brookhill.org/middle-school-designs-cars/ 2017-04-21T21:05+00:00 https://www.brookhill.org/please-give-brook-hill-east-texas-giving-day/ 2017-04-21T20:54+00:00 https://www.brookhill.org/golf-district-results/ 2017-04-21T20:48+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-students-show-off-talents/ 2017-04-21T21:39+00:00 https://www.brookhill.org/pre-k-went-outside-library-class/ 2017-04-21T20:34+00:00 https://www.brookhill.org/going-going-gone/ 2017-04-21T20:31+00:00 https://www.brookhill.org/orchestra-wins-big-state-contest/ 2017-04-21T20:13+00:00 https://www.brookhill.org/pre-k-celebrates-easter/ 2017-04-21T18:59+00:00 https://www.brookhill.org/pre-k-studies-butterfly-life-cycles/ 2017-04-21T18:39+00:00 https://www.brookhill.org/second-grade-learns-water-cycles/ 2017-04-21T18:27+00:00 https://www.brookhill.org/staff/gardnergary/ 2023-02-09T17:48+00:00 https://www.brookhill.org/baseball-guard-fall-short-tyler-saints-5-2/ 2017-04-20T05:50+00:00 https://www.brookhill.org/staff/gerard-travis/ 2022-09-13T15:42+00:00 https://www.brookhill.org/baseball-guard-power-past-tyler-bishop-gorman/ 2017-04-16T22:50+00:00 https://www.brookhill.org/dont-forget-brook-hills-online-auction-opens-monday-april-17/ 2017-04-13T20:05+00:00 https://www.brookhill.org/brook-hill-students-spend-day-serving-others/ 2017-04-13T19:25+00:00 https://www.brookhill.org/pre-k-plants-garden/ 2021-03-19T10:26+00:00 https://www.brookhill.org/jesus-resurrection-celebrated-chapel/ 2017-04-13T19:05+00:00 https://www.brookhill.org/teacher-year-shannan-mceuen/ 2017-04-13T19:25+00:00 https://www.brookhill.org/graphing-peeps-jelly-beans-pre-k/ 2017-04-13T14:20+00:00 https://www.brookhill.org/choir-competes/ 2017-04-13T18:16+00:00 https://www.brookhill.org/invite-friend-shadow-day/ 2017-04-13T13:12+00:00 https://www.brookhill.org/heart-flutters/ 2017-04-13T06:16+00:00 https://www.brookhill.org/dancing-prom/ 2017-04-13T14:23+00:00 https://www.brookhill.org/finish-strong/ 2017-05-19T22:37+00:00 https://www.brookhill.org/racing-cars-built-mrs-wallaces-class/ 2021-03-22T03:31+00:00 https://www.brookhill.org/softball-lady-guard-defeat-tyler-bishop-gorman-3-innings/ 2017-04-11T21:26+00:00 https://www.brookhill.org/baseball-josh-jenkins-drive-5-runs-guard-win-bishop-gorman/ 2017-04-11T21:02+00:00 https://www.brookhill.org/guard-junior-scholars-set-school-records-2017-psia-district-academic-meet/ 2017-04-13T05:09+00:00 https://www.brookhill.org/acsi-creative-writing-announcement/ 2017-04-10T19:51+00:00 https://www.brookhill.org/soccer-lady-guard-players-named-district-team/ 2017-04-10T16:42+00:00 https://www.brookhill.org/soccer-guard-players-chosen-district-state-teams/ 2017-04-10T16:34+00:00 https://www.brookhill.org/basketball-lady-guard-players-chosen-district-team/ 2017-04-10T16:44+00:00 https://www.brookhill.org/basketball-guard-players-chosen-district-team/ 2017-04-10T16:51+00:00 https://www.brookhill.org/meet-abed-taha/ 2018-04-20T19:32+00:00 https://www.brookhill.org/2017-tapps-state-academic-championship-team/ 2017-04-07T23:06+00:00 https://www.brookhill.org/east-texas-salute-2017-honoring-world-war-ii-korean-war-veterans/ 2017-04-07T22:48+00:00 https://www.brookhill.org/cinderella-tickets-now-sale/ 2017-04-07T23:06+00:00 https://www.brookhill.org/school-year-highlights-3rd-grade/ 2017-04-07T23:04+00:00 https://www.brookhill.org/qr-codes-middle-school-humanities/ 2017-04-07T23:04+00:00 https://www.brookhill.org/wolves-cheetahs-lemurs-oh/ 2017-04-07T21:57+00:00 https://www.brookhill.org/moms-breakaway-cabin/ 2017-04-07T23:05+00:00 https://www.brookhill.org/lower-school-spring-musical-chapel/ 2017-04-07T23:04+00:00 https://www.brookhill.org/fifth-grade-nasa/ 2017-04-07T23:03+00:00 https://www.brookhill.org/start-morning-cabin-coffee-house/ 2017-04-07T18:41+00:00 https://www.brookhill.org/items-part-online-auction-year/ 2017-04-07T18:21+00:00